PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Odborná praxe - M837004
Anglický název: Specialised Practice
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Třída: Odborná praxe, exkurze, ostatní
Záměnnost : N963003
Anotace -
Cílem odborné praxe je porovnání teoretických poznatků získaných v rámci studia se skutečností, existující v reálných pracovních podmínkách. Minimální rozsah individuální odborné praxe je 120 hodin. Obvykle jde o čtyři týdny, z nichž tři týdny tráví student ve vybraném podniku a týden by měl věnovat finálnímu zpracovávání získaných dat. V odůvodněných případech nemusí být praxe takto souvislá. Náplň musí odpovídat zaměření studijního programu, respektive specializace studenta. Před nástupem na praxi je student povinen předložit administrátorovi praxe vyplněný a potvrzený „Souhlas s realizací odborné praxe“ (viz Směrnici A/S/961/8/2021). Před jeho vyplněním je potřebné konzultovat s administrátorem praxe úkoly, které budou v rámci praxe řešené.
Poslední úprava: Kubová Petra (12.07.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • zorientovat se v průmyslové praxi
  • analyzovat zvolený technologický systém a identifikovat významné parametry jednotlivých procesů
  • zapojit se do pracovního kolektivu
Poslední úprava: Kubová Petra (16.05.2019)
Sylabus -

Student se podrobně seznámí s výrobní problematikou provozu nebo činností výzkumné instituce, kde svou odbornou praxi absolvuje. Podle pokynů zodpovědného pracovníka se aktivně zapojí do činnosti daného subjektu. Zpracuje a obhájí závěrečnou zprávu o absolvované praxi.

Poslední úprava: Kubová Petra (16.05.2019)
Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra (12.02.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zpráva z praxe včetně povinné přílohy Potvrzení o absolvování odborné praxe (viz Směrnici A/S/961/8/2021).

Poslední úprava: Kubová Petra (12.07.2022)
 
VŠCHT Praha