PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Základy anorganické technologie - N105006
Anglický název: Fundamentals of Inorganic Technologies
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B105007
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vídenský Jan doc. Ing. CSc.
Paidar Martin doc. Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: ROZ105 (13.03.2009)
Na vybraných anorganických technologiích jsou vysvětleny některé běžně používané technologické procesy. Vychází se z charakteristiky výrobku, vyráběných druhů včetně jejich použití, na to navazuje stechiometrie přípravy, technologicky využívané reakce, suroviny a jednotlivé technologické stupně včetně odůvodněných pracovních parametrů, kterými se přetváří na hotový výrobek. Každá výroba je analyzována i z ekologického hlediska.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Vídenský Jan doc. Ing. CSc. (19.11.2012)

Studenti budou umět:

Popsat vybrané anorganické technologie výrob

Orientovat se v základech elektrochemie a s ní souvisejícími průmyslovými procesy

Analyzovat anorganické výroby i aplikace jejich produktů z ekologického hlediska

Literatura -
Poslední úprava: Vídenský Jan doc. Ing. CSc. (16.11.2012)

Z:Büchner W. a kol: Průmyslová anorganická chemie, SNTL Praha, ISBN 80-03-00638-4

Z:Vosolsobě J.: Průmyslová hnojiva, skripta VŠCHT Praha

Studijní opory -
Poslední úprava: ROZ105 (10.12.2012)

http://eso.vscht.cz/

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Vídenský Jan doc. Ing. CSc. (16.11.2012)

Jeden test

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ150 (06.02.2008)

1. Průmyslová hnojiva a jejich vliv na životní prostředí

2. Dusíkatá průmyslová hnojiva vyráběná neutralizačními reakcemi

3. Výroba kyseliny trihydrogenfosforečné a fosforečných hnojiv

4. Kombinovaná průmyslová hnojiva

5. Technické soli

6. Technické plyny

7. Industrie dusíku

8. Industrie síry

9. Výroba pigmentu

10. Elektrolýza vody, vodíkové hospodářství

11. Výroba chlóru a hydroxidů alkalických kovů

12. Výroba chlorečnanu sodného a manganistanu draselného

13. Galvanotechnika, zpracování odpadních vod z povrchových úprav

14. Elektrochemické zdroje proudu, galvanické články, akumulátory, palivové články

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Vídenský Jan doc. Ing. CSc. (16.11.2012)

Obecná a anorganická chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Průběžné a zápočtové testy 40
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha