PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Aplikovaná reakční kinetika - N105008
Anglický název: Applied Reaction Kinetics
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M105003
Pro druh:  
Garant: Bernauer Bohumil doc. Ing. CSc.
Bernauer Milan Ing. Ph.D.
Záměnnost : S105008
Z//Je záměnnost pro: S105008
Anotace -
Poslední úprava: Bernauer Bohumil doc. Ing. CSc. (13.02.2006)
Předmět je zaměřen na analýzu chování chemicky reagujících soustav a navrhování chemických reaktorů. Nejdříve jsou studenti seznámeni se základními pojmy, sestavením látkových a energetických bilancí v reagujících systémech v ustáleném a dynamickém stavu. Dále jsou studenti seznámeni s analýzou heterogenních reakcí a to jak katalytickými, tak nekatalytickými a s modely reaktorů pro heterogenní reakce. Součástí předmětu je návrh průmyslového reaktoru s použitím laboratorních dat.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (28.11.2013)

Students will be able to:

Develop mass and energy balances of reacting systems.

Describe the behavior of chemical reactors on the basis of mathematical models.

Create the model of static and dynamic behavior of chemical reactors on the basis of numerical solution of mathematical models.

Interpret the experimental kinetic data on the basis of kinetic models.

Design the industrial reactor using developed kinetic models.

Literatura -
Poslední úprava: ROZ105 (02.07.2013)

Z: H. Scott Fogler: Elements of Chemical Reaction Engineering,4th Edition Prentice Hall, 2006, ISBN: 0-13-047394-4.

D: Glaser V.: Aplikovaná reakční kinetika, skripta VŠCHT (MON), 1989.

D: Eckert E., Horák J., Jiráček F., Marek M.: Aplikovaná chemická kinetika, skripta VŠCHT 1986.

D: WWW stránka prof. H.Scott Foglera: http://www.engin.umich.edu/~cre/

Studijní opory -
Poslední úprava: Bernauer Bohumil doc. Ing. CSc. (12.08.2013)

1. web.vscht.cz/bernauem/vyuka/vyuka.html

2. WWW stránka prof. H.Scott Foglera: http://www.engin.umich.edu/~cre/

3. Matlab software.

4. Makra GAUSSIE (numerická integrace), SIRK42E (numerické řešení soustav obyčejných diferenciálních rovnic) v prostředí Excel.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: ROZ105 (16.03.2009)

Kontrola studia - dva průběžné testy. Zápočet obdrží studenti, kteří dosáhnou v každém průběžném testu ALESPOŇ 50 bodů. Ti, kteří výše uvedené kritérium nesplňují, absolvují zápočtový test v rozsahu odpovídajícím neúspěšným testům (2 nebo 4 příklady). Zápočet obdrží ti, kteří dosáhnou v tomto testu ALESPOŇ 50 bodů.

Zkouška je ústní.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ105 (19.09.2007)

1. Definice reakční rychlosti. Elementární reakce. Soustavy reakcí.

2. Bilance v isotermních soustavách s chemickou reakcí. Formulace hmotnostní bilance pro vsádkové a průtočné soustavy v ustáleném a dynamickém stavu.

3. Základní modely chemických reaktorů pro homogenní soustavy.

4. Odhad kinetických parametrů z isotermních kinetických dat. vsádkové a průtočné uspořádání.

5. Bilance energie v reagujících soustavách. Modely homogenních reaktorů v neisotermním režimu.

6. Dynamické chování homogenních reaktorů v neisotermním režimu, dosažení ustáleného stavu, jeho stabilita.

7. Heterogenní katalytické reakce v plynných soustavách.

8. Přenos hmoty a tepla v porézní částici katalyzátoru, v nehybné a fluidní vrstvě katalytického reaktoru.

9. Reaktory s nehybnou a fluidní vrstvou katalyzátoru, modely katalytických reaktorů s radiálním tokem.

10. Simultánní separace a reakce.

11. Neideální tok v reagujících soustavách, rozdělení doby zdržení částic tekutiny.

12. Heterogenní nekatalytické reakce v soustavách tuhá látka - plyn (kapalina).

13. Heterogenní nekatalytické reakce v soustavách kapalina - plyn.

14. Příklad návrhu průmyslového reaktoru na základě laboratorních dat.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: ROZ105 (10.12.2012)

Matematika

Chemické inženýrství

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha