PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Experimentální techniky v elektrochemii - N105009
Anglický název: Experimental Methods in Electrochemistry
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Krýsa Josef prof. Dr. Ing.
Anotace -
Poslední úprava: Krýsa Josef prof. Dr. Ing. (14.11.2012)
Předmět si klade za cíl seznámit posluchače s používanými elektrochemickými metodami. Důraz je kladen nejen na pochopení podstaty elektrochemických dějů, ale také na aplikaci metod především v analytické chemii a v problematice životního prostředí. Po absolvování posluchač získá ucelený přehled o experimentální náročnosti a výhodách elektrochemických metod.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (07.06.2013)

Studenti budou umět:

experimentální metody, které se využívají v elektrochemii.

identifikovat, zda studovaná elektrochemická reakce probíhá reverzibilně.

vybrat vhodnou elektrochemickou metodu pro danou aplikaci v elektrochemii a elektrochemickém inženýrství.

Literatura -
Poslední úprava: ROZ105 (19.11.2012)

Z: A.J.Bard, L.R. Faulkner: Electrochemical methods, Fundamentals and Applications, Wiley, New York, 2000, second edition

D: Rasi Varna, J. R. Selman: Techniques for characterization of electrodes and electrochemical processes, Willey - Interscience Publication, 1990

Studijní opory -
Poslední úprava: ROZ105 (10.12.2012)

Ve výuce použity vybrané materiály získané z doporučené literatury.

Tyto materiály jsou v tištěné formě distribuovány studentům před přednáškami.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Krýsa Josef prof. Dr. Ing. (14.11.2012)

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Sylabus -
Poslední úprava: Krýsa Josef prof. Dr. Ing. (14.11.2012)

1. Elektrochemická instrumentace, elektrochemická nádobka.

2. Faradayické a nefaradayické děje.

3. Techniky založené na řízení potenciálu.

4. Potenciostatické metody.

5. Potenciodynamické metody.

6. Mikroelektrody.

7. Techniky založené na řízení proudu.

8. Polarografie.

9. Coulometrie, objemová elektrolýza.

10. Rozpouštěcí voltametrie.

11. Konvektivní metody - RDE, RRDE.

12. Elektrochemická impedančni spektroskopie.

13. Iontově selektivní elektrody.

14. Základy fotokatalýzy na polovodičích.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: ROZ105 (10.12.2012)

Fyzikální chemie

Fyzika

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha