PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Laboratoř oboru - N105021
Anglický název: Specialized Laboratory
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D.
Zlámal Martin doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M105009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ROZ105 (14.09.2015)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními experimentálními metodami používanými v laboratořích Ústavu anorganické technologie a naučit je systematické laboratorní práci. Studenti absolvují typové práce v jednotlivých laboratořích ústavu. Podle získaných zkušeností pak mohou být zařazeni do laboratoře s konkrétním vědecko-výzkumným zaměřením, kde pod vedením školitele pracují na zadaném tématu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ105 (14.09.2015)

Studenti budou umět:

  • provést zadané experimentální práce
  • vyhodnotit získaná data
  • sepsat rozsáhlejší laboratorní protokol
Literatura -
Poslední úprava: ROZ105 (14.09.2015)

D:Novák J. a kol., Fyzikální chemie, skripta VŠCHT Praha, 2008, 8070806753

D:Lowell S., Shields J.E., Powder surface area and porosity, Chapman and Hall, London, 0412252406

dle pokynů vedoucího práce

Studijní opory -
Poslední úprava: ROZ105 (14.09.2015)

http://uat.vscht.cz/cz/ke-stazeni/

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: ROZ105 (14.09.2015)

U typových úloh se odevzdává protokol za každou práci zvlášť a celkové hodnocení provádí garant předmětu.

U systematické práce v laboratoři odevzdá student na závěr semestru souhrnný protokol. Hodnocení provádí vedoucí práce.

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ105 (14.09.2015)

Program laboratorních prací je určen na začátku semestru každému studentovi individuálně.

Seznam typových prací:

1. Stanovení porozity technických materiálů rtuťovou metodou

2. Rozklad přírodních surovin minerálními kyselinami

3. Charakterizace fotokatalyticky aktivních vrstev

4. Stanovení specifických povrchů pevných látek

5. Selektivita membrán pro separaci plynů

6. Měření permeačních charakteristik mikroporézních membrán

7. Stanovení kinetických parametrů pomocí metody elektrochemické impedanční spektroskopie

8. Cyklická voltametrie

9. Charakterizace vybraných povrchových vlastností materiálů

10. Stanovení koeficientu přestupu hmoty pomocí rotující diskové elektrody

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: ROZ105 (14.09.2015)

Laboratoř anorganické chemie I, Laboratoř fyzikální chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 80

 
VŠCHT Praha