PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Laboratoř vodíkových a membránových technologií - N105029
Anglický název: Laboratory of Hydrogen and Membrane Technologies
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (16.11.2012)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními experimentálními metodami používanými při sledování vodíkových procesů a přípravě a charakterizaci membrán.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ105 (19.11.2012)

Studenti budou umět:

  • provést a popsat základní měřicí techniky používané v laboratořích zabývajících se vodíkovými procesy, přípravou a charakterizací membrán, metodami stanovení strukturních charakteristik pevné fáze, přípravou vodíku
Literatura -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (16.11.2012)

D: Palatý Z., Membránové procesy, VŠCHT Praha 2012, 9788070808085

Studijní opory -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (16.11.2012)

http://www.vscht.cz/kat/

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: ROZ105 (03.01.2012)

1. Student musí povinně absolvovat úvodní školení bezpečnosti práce a všech 11 laboratorních prací.

2. V odůvodněných případech lze domluvit s vedoucím konkrétní práce její náhradní termín.

3. Protokoly se odevzdávají vedoucím jednotlivých prací, kteří navrhnou jejich klasifikaci.

4. Výsledné hodnocení tvoří průměr navržených jedenácti známek. Nanejvýš jedna práce může být hodnocena známkou "F". V případě dvou prací ohodnocených známkou "F" lze jednu práci opravit. Při vyšším počtu známek "F" nejsou laboratoře uznány.

Sylabus -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (16.11.2012)

1. Školení bezpečnosti práce

2. Příprava plochých homogenních polymerních membrán

3. Příprava plochých polymerních membrán obsahujících anorganické aditivum

4. Metalografická analýza struktury kovů využívaných při skladování vodíku

5. Stanovení mechanických vlastností kovových materiálů pro skladování vodíku

6. Texturní charakteristiky membránových materiálů - BET

7. Texturní charakteristiky membránových materiálů - rtuťová porozimetrie

8. Permeabilita membrány pro separaci plynů

9. Selektivita membrány pro separaci plynů

10. Stanovení vodivosti iontově selektivní membrány

11. Stanovení provozních charakteristik palivového článku typu PEM

12. Stanovení provozních charakteristik membránové elektrolýzy vody

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (16.11.2012)

Laboratoř anorganické chemie I, Laboratoř fyzikální chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 80

 
VŠCHT Praha