PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Termodynamické výpočty - N105031
Anglický název: Thermodynamic calculations
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Paidar Martin doc. Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Paidar Martin doc. Ing. Ph.D. (16.10.2014)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s postupy při výpočtu složení reakčních směsí a způsobů ovlivnění rovnovážného složení chemických reakcí. Druhá část předmětu je věnována výpočtům elektrochemických systémů, jejich provozním parametrům a účinnosti. Důraz je kladen nejen na teoretický základ výpočtu, ale i na řešení reálných procesů v chemickém průmyslu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ105 (24.06.2015)

Studenti budou umět:

  • provést technologické výpočty reakčních podmínek chemických reakcí
  • vypočítat rovnovážné složení chemických reakcí
  • provést výpočet provozních parametrů elektrochemických systémů včetně hmotnostní a energetické bilance
Literatura -
Poslední úprava: Paidar Martin doc. Ing. Ph.D. (16.10.2014)

Z: M. Malinovský, I.Roušar a kol., Teoretické základy pochodů anorganické technologie, SNTL/ALFA, 1987

Z: R. Mráz, J. Krýsa, Příklady z chemicko-inženýrské termodynamiky, skripta VŠCHT Praha, 1991

D: Atkins, P. W,De Paula, Julio, Fyzikální chemie, Vysoká škola chemicko-technologická, v Praze. 2013

Studijní opory -
Poslední úprava: ROZ105 (24.06.2015)

http://eso.vscht.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Paidar Martin doc. Ing. Ph.D. (05.10.2017)

1. fázové rovnováhy v reálných dvousložkových soustavách.

2. fázové rovnováhy v reálných třísložkových soustavách - grafické znázornění.

3. cyklická krystalizace mezi dvěma teplotami.

4. fázové rovnováhy v reálných čtyřsložkových soustavách - grafické znázornění.

5. základní termodynamické principy systémů s probíhající chemickou reakcí. Reakční entalpie, entropie, Gibbsova energie

6. výpočet podmínek rovnováhy v plynných isotermických systémech s chemickou reakcí

7. výpočet podmínek rovnováhy v heterogenních systémech s chemickou reakcí

8. výpočet rovnovážného složení reakční směsi v izotermickém systému

9. výpočet rovnovážného složení adiabatického systému

10. základní vztahy v elektrochemii. Vodivost elektrolytů, Faradayův zákon, výpočet potenciálu elektrody, referenční elektrody

11. výpočet proudové a termodynamické účinnosti elektrochemického děje

12. výpočet rovnovážného a provozního napětí elektrolyzéru

13. výpočet rovnovážného a provozního napětí palivového článku

14. výpočet rovnovážného a provozního napětí palivového článku, hmotnostní a energetická bilance

 
VŠCHT Praha