PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Konzervování archeologických nálezů - N106026
Anglický název: Conservation of archaeological findings
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 54 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Drábková Klára Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B148036
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (29.12.2016)
Cílem je seznámit studenty s postupy při průzkumu a konzervování archeologických nálezů z kovových i nekovových materiálů. Přednášky jsou také věnovány problematice předmětů vyrobených kombinací různých materiálů, rekonzervaci, výrobě kopií a preventivní konzervaci.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (29.12.2016)

Studenti budou umět:

  • základní postupy preventivní péče o archeologické nálezy
  • základní metody průzkumu a konzervování archeologických nálezů z kovů, keramiky, skla, dřeva, usní, kostí, jantaru a textilu
  • základní postupy výroby kopií

Literatura -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (29.12.2016)

Ustohal V.: Kovy a slitiny, Moravské zemské muzeum v Brně, 1992

Pleiner R.: Iron in archaeology, Archeologický ústav AV ČR, 2000

Zelinger J., Heidingsfeld V., Kotlík P, Šimůnková E.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. Academia, Praha, 1992

Pleiner R., Rybová A.: Pravěké dějiny Čech, Academia,Praha, 1978

Učební texty VŠCHT: Materiály památkových objektů

Kolektiv autorů: Konzervování a restaurování kovů, Technické muzeum v Brně, 2011

Studijní opory -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (29.12.2016)

Studijní materiály k přednáškám na e-learning

Sylabus -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (29.12.2016)

1. Specifika archeologických nálezů

2. Konzervování keramických nálezů

3. Konzervování nálezů ze skla

4. Předměty vyzvednuté „in situ“

5. Konzervování nálezů ze dřeva

6. Konzervování nálezů z usní

7. Železné předměty

8. Předměty z mědi a jejích slitin

9. Předměty ze stříbra, zlata, cínu, olova

10. Textilní archeologické nálezy

11. Předměty z kostí, jantaru a kombinované předměty

12. Výroba kopií

13. Rekonzervace, preventivní konzervace

14. Zápočtový test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ148 (14.08.2013)

Materiály památkových objektů

Koroze materiálů pro restaurátory

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha