PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Zpracování odpadů - N106037
Anglický název: Waste Processing
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Dvořák Petr Ing. Ph.D.
Kalousková Radka Ing. CSc.
Je záměnnost pro: B106010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Dvořák Petr Ing. Ph.D. (12.09.2012)
Odpady představují značný a celosvětový problém. Cílem předmětu je ukázat postupy zpracování, využití a zhodnocení různých typů odpadů. Budou přiblíženy technologie, které mají potenciál minimalizovat množství odpadů na skládkách a naopak maximalizovat jejich recyklaci.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: SMIDOVAL (07.06.2013)

Studenti budou umět:

Orientovat se v různých skupinách a typech odpadů.

Vybrané postupy a technologie zpracování kovových, polymerních, skleněných a keramických, elektrotechnických odpadů.

Základy legislativy související s odpady.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)

Z:Kuraš M.,Odpady, jejich využití a zneškodňování,Praha,1994,8085087324

Z:Botula J.,Recyklace odpadů kovových a kovonosných,VŠB-TU Ostrava,2003,8024804956

Z:Obroučka K.,Termické zneškodňování odpadů,VŠB-TU Ostrava,1997,8070785055

Z:Ducháček V.,Polymery,VŠCHT Praha,2000,8070802413

Z:Scheirs J.,Polymer recycling:Science,Technology and Applications,Wiley&Sons,2001,9780471970545

Z:Hlaváč J.,Chemická technologie silikátů,VŠCHT Praha,1976

Z:Škvára F.,Technologie anorganických pojiv I,část 1,VŠCHT Praha,1994,807080212X

Z:Škvára F.,Technologie anorganických pojiv I,část 2,VŠCHT Praha,1995,8070802243

Z:Škvára F.,Technologie anorganických pojiv II,VŠCHT Praha,1995,8070802251

D:Odpadové fórum,12127779

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)

Prezentace k dispozici u vyučujících.

Sylabus -
Poslední úprava: SMIDOVAL (07.06.2013)

1.Úvod - odpady obecně. Kovonosné odpady a jejich využití při výrobě kovů.

2.Základní pyro- a hydrometalurgické operace při zpracování kovonosných odpadů.

3.Zpracování železného šrotu, odpadů obsahujících Pb, slinutých karbidů.

4.Zpracování kovonosných odpadů obsahujících Al, Cu, Zn.

5.Zpracování amortizačního odpadu - strojní celky, autovraky, kovové obaly, ledničky, pračky.

6.Problematické kovonosné odpady a možnosti jejich zpracování.

7.Vznik a klasifikace polymerního odpadu, legislativa, ekobilance.

8.Plastový odpad a jeho zhodnocení. Třídění a separace plastů, fyzikální, chemická recyklace, energetické zhodnocení plastů, ekologické aspekty.

9.Pryžový odpad a jeho zhodnocení. Materiálové využití, regenerace pryže, energetické zhodnocení.

10.Využití anorganických odpadů pro výrobu stavebních hmot 1 - strusky, popílky, úlety.

11.Využití anorganických odpadů pro výrobu stavebních hmot 2 - produkty odsiřovacích procesů.

12.Využití odpadů při výrobě betonu, skla a keramiky.

13.Elektrotechnický odpad jako speciální kategorie odpadů (legislativa a praxe).

14.Zpracovaní elektrotechnického odpadu z domácností (televizory, světelné zdroje, mobilní telefony).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)

Obecná a anorganická chemie I

Nauka o materiálu

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 15
Zkouškový test 85

 
VŠCHT Praha