PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř oboru - N107017
Anglický název: Specialized Laboratory
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Rada Miroslav Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M107012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Rada Miroslav Ing. CSc. (22.11.2012)
Studenti projdou typové práce, kde se seznámí se základními postupy a principy při určování stěžejních parametrů, důležitých pro oblast maltovin, keramiky, žárovzdorných materiálů a skel.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: SMIDOVAL (10.06.2013)

Studenti budou umět:

vybrat a použít základní a speciální laboratorní techniky pro charakterizaci a testování anorganických nekovových materiálů

Literatura -
Poslední úprava: Rada Miroslav Ing. CSc. (15.08.2013)

Z: Návody k jednotlivým pracím jsou k dispozici u jejich vedoucích.

D: Šašek L. et al: Laboratorní metody v oboru silikátů. SNTL Praha 1981

Studijní opory -
Poslední úprava: VED107 (07.12.2012)

Návody k jednotlivým pracím jsou k dispozici u jejich vedoucích.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Rada Miroslav Ing. CSc. (22.11.2012)

1. Účast studentů na zahájení a ukončení laboratoří je povinná. Omluva a náhradní řešení organizačních záležitostí např. korespondenční cestou je možná jen ve vážně odůvodněných případech.

2. Zápočet bude udělen, jestliže je každá práce hodnocena známkou „E“ nebo lepší. V případě, že se jeden ze členů laboratorní skupiny nebude moci z vážných důvodů (např. nemoc) laboratorní práce zúčastnit, je povinen se včas (nejpozději den předem, výjimečně ráno v den zahájení práce) telefonicky nebo e-mailem omluvit. Práce se pak přesune pro celou skupinu na náhradní termín.

3. Protokoly musí být odevzdány nejpozději v den zahájení další typové práce. Při neodůvodněném prodlení vedoucí laboratoří automaticky sníží klasifikaci o jeden stupeň oproti klasifikaci navržené učitelem. Pokud je protokol vrácen učitelem k přepracování, neimplikuje to prodloužení termínu k odevzdání.

5. V případě e-mailové komunikace s učiteli či s vedoucím laboratoří používají studenti školní účet: jmeno@vscht.cz. E-maily odesílané jinými poskytovateli mohou skončit ve filtru nevyžádané pošty a v případě jejich nedoručení na ně nebude brán zřetel.

Sylabus -
Poslední úprava: Rada Miroslav Ing. CSc. (22.11.2012)

1. Úvod do laboratoří, školení bezpečnosti práce, požární ochrany, zásady první pomoci

2. Chemický rozbor silikátových materiálů

3. Koloidní reologie keramických suspenzí

4. Sušení keramických těles

5. Kriteria hutnosti

6. Fyzikální modelování rozložení teplot v tavicím bazénu

7. Sledování vysokoteplotních dějů při tavení skla

8. Měření redox stavu skloviny

9. Stanovení viskozity skla v intervalu 100 až 100000 dPas

10.Elektrická vodivost skel za vysokých teplot

11.Krystalizace skla

12.Chlazení skla

13.Teplotní roztažnost skla

14.Chemická odolnost skla

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: VED107 (10.12.2012)

Laboratoř anorganické chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 100

 
VŠCHT Praha