PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Úvod do mineralogie - N108003
Anglický název: Introduction to Mineralogy
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B108001
Pro druh:  
Garant: Doušová Barbora doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: B108001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (14.11.2012)
Předmět je zaměřen na studium struktury, vlastností a výskytu minerálů. Studenti se seznámí se základními pojmy - mineralogie, petrologie, geologie, geochemie, následující blok je věnován krystalografii - zařazení minerálů do krystalografických soustav, symetrii krystalů, reálnému krystalu. Jsou probírány chemické a fyzikální vlastnosti krystalů z hlediska jejich výskytu, vlastností a možného využití jako nerostných surovin. Součástí předmětu je mineralogický systém, zařazení minerálů do mineralogických tříd, identifikace důležitých průmyslově využitelných minerálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (14.11.2012)

Studenti budou umět:

Rozlišit přírodní krystalické látky a charakterizovat jejich vlastnosti

Určit základní krystalografické zařazení a symetrii běžných minerálů

Odhadnout vznik minerálů, jejich stabilitu a chování v přírodních systémech na základě fyzikálních a chemických vlastností

Zařadit běžné minerály do mineralogického systému

Literatura -
Poslední úprava: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (14.11.2012)

D:Nesse W.D., Introduction to Mineralogy, Oxford Univ. Press, New York, 2000, 0195106911

D:Keller E.A., Introduction to Environmental Geology, Pearson Education Inc., USA, 2005, 0131447645

Studijní opory -
Poslední úprava: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (15.11.2012)

Úvod do mineralogie (internetová učebnice, projekt MŠMT):http://skripta.dictor.net

přednášky k předmětu - disk S:\BD-Min

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (14.11.2012)

ústní zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (14.11.2012)

1. Úvod do mineralogie - pojem nerostu, definice geologie a petrografie, geochemické děje

2. Krystalová struktura

3. Vlastnosti nerostů

4. Krystalografické soustavy - prvky symetrie

5. Krystalografické soustavy - pokrač.

6. Zákonité srůsty krystalů

7. Systematická mineralogie - vznik a výskyt minerálů

8. Klasifikace nerostů - prvky

9. Sulfidy

10. Halovce

11. Oxidy

12. Oxosole

13. Nerosty organického původu

14. Antropogenní ovlivnění biosféry, průmyslové využití nerostů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ108 (06.09.2013)

Obecná a anorganická chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
2 / 3 42 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 15
Ústní zkouška 85

 
VŠCHT Praha