PředmětyPředměty(verze: 876)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Vznik ložisek minerálních surovin a jejich využití - N108007
Anglický název: Formation and use of ore deposits
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Koloušek David Ing. CSc.
Doušová Barbora doc. Ing. CSc.
Z//Je záměnnost pro: M108010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ108 (16.11.2012)
Předmět je zaměřen na vznik ložisek nerostných surovin (zvláště rud) v různých geologických formacích a za různých pT podmínek. Součástí předmětu je geochemické zhodnocení rudných ložisek, možné technologické úpravy surovin v závislosti na jejich typu, původu a fyzikálních vlastnostech. Předmět se také zabývá možným využitím přírodních anorganických látek (amorfních a krystalických, v mikro i nano měřítku) v technologických procesech.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (11.06.2013)

Studenti budou umět:

Orientovat se v základních typech nerostných surovin a jejich genezi

Popsat základní technologie úpravy nerostných surovin

Navrhnout vhodnou technologii na základě typu přírodního anorganického materiálu (amorfní, krystalický, nano atd.)

Literatura -
Poslední úprava: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (14.11.2012)

D:Keller E.A., Introduction to Environmental Geology, Pearson Education Inc., USA, 2005, 0131447645

Studijní opory -
Poslední úprava: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (14.11.2012)

Přednášky k předmětu - tištěné ve formátu pdf, CD-ROM

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ108 (29.08.2013)

1. Úvod do vzniku rudních ložisek

2. Procesy vzniku rud při procesech magmatické diferenciace

3. Hydrotermální procesy

4. Magmaticko-hydrotermální procesy vzniku rud

5. Sedimentární a povrchové procesy vzniku rud

6. Povrchové a supergenní procesy vzniku rud

7. Sedimentární procesy vzniku rud

8. Metamorfní procesy

9. Geochemie přírodních systémů

10. Zpracování rud

11. Využití přírodních anorganických látek v technologických procesech - krystalické látky

12. Využití přírodních anorganických látek v technologických procesech - amorfní látky, nanomateriály

13. Adsorpce a desorpce na rozhraní pevná fáze-kapalina

14. Iontově-výměnné rovnováhy na pevných látkách

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ108 (06.09.2013)

Obecná a anorganická chemie I, Úvod do mineralogie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,2 6
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,3 7
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
3 / 3 83 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha