PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy supramolekulární chemie - N110010
Anglický název: Introduction to Supramolecular Chemistry
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Lhoták Pavel prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M110002, AM110002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Supramolekulární chemie je multidisciplinární obor, založený převážně na organické chemii, zabývající se studiem fungování nekovalentních interakcí a jejich využitím při návrhu a syntéze molekul s definovanými vlastnostmi a funkcemi. Doménou supramolekulární chemie je design receptorů pro selektivní komplexaci vybraných iontů či molekul („host-guest“ komplexy), tvorba definovaných shluků molekul (principy samoskladby„self-assembly“), molekulární rozpoznání, popř. syntéza a využití tzv. topologických izomerů (katenany, rotaxany, knotany). V rámci předmětu jsou představeny základy supramolekulární chemie a možnosti, které tento obor nabízí.
Poslední úprava: Lhoták Pavel (08.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

navrhnout strukturu receptoru pro komplexaci kationtu nebo aniontu

vybrat vhodné analytické postupy pro studium struktury komplexů

navrhnout způsoby měření konstant stability a termodynamických veličin "host-guest" procesu

aplikovat principy "self-assembly" pro syntézu topologických izomerů

využít principy supramolekulární chemie v pokročilé organické syntéze

Poslední úprava: Cibulka Radek (19.08.2013)
Literatura -

Z: Jonathan W. Steed, Jerry L. Atwood: Supramolecular Chemistry, 2nd Edition, Wiley 2009. 9780470512340

D: Lhoták P., Stibor I.: Molekulární Design; vysokoškolská skripta, vydavatelství VŠCHT Praha, 1997. 8070802952

D: Beer P. D., Gale P. A., Smith D. K.: Supramolecular Chemistry, Oxford Chemistry Primers, Oxford University Press 1999. 0198504470

D: kolektiv autorů: Supramolekulární chemie I, Cyklus Organická Chemie, svazek 29, 2004, ÚOCHB Praha. 8086241211

D: kolektiv autorů: Supramolekulární chemie II, Cyklus Organická Chemie, Svazek. 30, UOCHB AV ČR Praha, 2005. 8086241270

Poslední úprava: Cibulka Radek (16.11.2012)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Poslední úprava: Cibulka Radek (04.07.2013)
Sylabus -

1. Úvod do supramolekulární chemie, crownethery a komplexace kationtů.

2. Nevazebné mezimolekulární interakce.

3. Design receptorů pro rozpoznávání aniontů.

4. Cílená komplexace neutrálních látek, chirální rozpoznání.

5. Modulární přístup v supramolekulární chemii � využití koordinační chemie bipyridinů.

6. Calix[n]areny a příbuzné molekuly.

7. Cyklodextriny, cucurbiturily, cyklotriveratryleny, cyklophany a jejich využití.

8. Fullereny, uhlíkové nanotrubky a příbuzné systémy.

9. Dendrimery - struktura, funkce, využití.

10. Studium struktury komplexů, měření konstant stability a termodynamických veličin.

11. Principy "self-assembly" a jejich využití.

12. Topologická izomerie (rotaxany, katenany, knotany), nanostroje.

13. Kapalné krystaly.

14. Micely a ultratenké vrstvy.

Poslední úprava: Cibulka Radek (22.08.2013)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie II

Poslední úprava: Cibulka Radek (16.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha