PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratorní a průmyslová data - N111018
Anglický název: Laboratory and industrial data
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M111006
Pro druh:  
Garant: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc.
Škopková Tereza Ing.
Je záměnnost pro: M111006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (21.08.2018)
Předmět je zaměřen na neformální, efektivní zpracování, spolehlivé vyhodnocení a interpretaci dat z laboratorních a průmyslových měření. Důraz je kladen především na získání zkušeností z řešení rozsáhlého a pestrého souboru praktických úloh z chemické technologie. Cílem předmětu je také osvojení základních principů a praktického využití plánování experimentů
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (21.08.2018)

Studenti budou umět:

Zpracovat data z laboratorních experimentů a průmyslových měření

Komplexně a spolehlivě interpretovat výsledky statistického zpracování dat

Navrhovat a používat optimální plány pokusů

Ovládat vybraný software pro statistické zpracování dat

Literatura -
Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (22.08.2018)

Z: Jaroš F., Pavlík J., Turzík D., Veselý P.: Pravděpodobnost a statistika. Skriptum VŠCHT Praha, Praha 1994, 8070804742.

D: Pavlík J. a kol.: Aplikovaná statistika. Skriptum VŠCHT Praha, Praha 2005. 8070805692.

D: Joglekar A. M.: Industrial statistics. Wiley, Hoboken 2010. 9780470497166

D: Turanyi T., Tomlin A. S.: Analysis of Kinetic Reaction Mechanisms. Springer-Verlag, 2014.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ111 (18.11.2012)

http://www.vscht.cz/kot/cz/studijni-materialy.html

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (21.08.2018)

1. Podmínkou udělení zápočtu je zvládnutí základních metod zpracování a vyhodnocování dat, prověřené v pravidelných testech během semestru

2. Zkouška je založena na samostatném vypracování souboru praktických úloh s možností využití libovolných pomůcek a studijních opor

Sylabus -
Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (21.08.2018)

1. Vlastnosti a analýza laboratorních a průmyslových dat, experimenty a monitoring

2. Statistická analýza dat, typové úlohy, aplikační software

3. Přímé získávání informací z měřených dat, analýza výběrových charakteristik, ordinační analýza dat

4. Analýza časových řad, třídění dat, plánování jednoduchých experimentů

5. Mechanistické, semiempirické a empirické matematické modely

6. Metody optimálních odhadů parametrů modelů, software pro regresní analýzu

7. Modely s diferenciálními rovnicemi, derivace závisle proměnných, integrace diferenciáních rovnic

8. Hodnocení spolehlivosti regresních parametrů, konfidenční oblasti, korelace regresních parametrů

9. Hodnocení spolehlivosti simulovaných dat, analýza rozptylu a reziduálních odchylek

10. Úpravy dat pro regresní analýzu, eliminace odlehlých měření, transformace proměnných

11. Úpravy modelů pro regresní analýzu, transformace modelů, eliminace silné korelace regresních parametrů

12. Plánování experimentů, optimální počet odezev a rozsah experimentálních podmínek

13. Sekvenční plánování experimentů, diskriminační a zpřesňující plány

14. Faktorové a empirické plány experimentů, úplné a neuplné plány

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (19.11.2012)

Matematika I, Aplikovaná statistika

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha