PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř oboru - N111025
Anglický název: Specialized Laboratory
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Krupka Jiří doc. Ing. Ph.D.
Trejbal Jiří Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M111012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Trejbal Jiří Ing. Ph.D. (08.11.2012)
Studenti projdou postupně několik typových prací kde se seznámí se základními postupy práce v laboratoři, které zahrnují organické syntézy, analytické metody a separační procesy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ111 (15.11.2012)

Studenti budou umět:

  • používat základní syntetické, analytické a separační laboratorní postupy
Literatura -
Poslední úprava: TAJ111 (15.11.2012)

Z: Návody k laboratorním pracím distribuované na pracovišti

Studijní opory -
Poslední úprava: Patera Jan Ing. Ph.D. (09.10.2017)

http://uot.vscht.cz/studium/magisterske-studium/studijni_material_info/lab_oboru

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (23.02.2009)

1. Účast studentů na zahájení a ukončení laboratoří je povinná. Omluva a náhradní řešení organizačních záležitostí např. korespondenční cestou je možná jen ve vážně odůvodněných případech.

2. Zápočet bude udělen, jestliže je každá práce hodnocena známkou „E“ nebo lepší. V případě, že se jeden ze členů laboratorní skupiny nebude moci z vážných důvodů (např. nemoc) laboratorní práce zúčastnit, je povinen se včas (nejpozději den předem, výjimečně ráno v den zahájení práce) telefonicky nebo e-mailem omluvit. Práce se pak přesune pro celou skupinu na náhradní termín (volné místo ve druhém běhu, zkouškové období), případně se přidělí náhradní práce.

3. Vzhledem k tomu, že vlastní práce v laboratoři je stažena na jediný den na každou typovou práci, jsou studenti povinni být na začátku práce včas a již připraveni k práci. To zahrnuje prostudování návodu, provedení výpočtů potřebných k zahájení práce, atp.

4. Protokoly musí být odevzdány nejpozději v den zahájení další typové práce. Při neodůvodněném prodlení vedoucí laboratoří automaticky sníží klasifikaci o dva stupně (písmenné) oproti klasifikaci navržené učitelem. Pokud je protokol vrácen učitelem k přepracování, neimplikuje to prodloužení termínu k odevzdání.

5. V případě e-mailové komunikace s učiteli či s vedoucím laboratoří používají studenti školní účet: jmeno@vscht.cz. E-maily odesílané jinými poskytovateli mohou skončit ve filtru nevyžádané pošty a v případě jejich nedoručení na ně nebude brán zřetel.

Sylabus -
Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)

1. Úvod do laboratoří, školení bezpečnosti práce, požární ochrany, zásady první pomoci.

2. Katalytická oxidace fenolu ve vodě - Fentonova oxidace.

3. Testování efektivní aktivity katalyzátoru pro silně exotermickou reakci v plynné fázi.

4. Určení řádu hydrogenace cyklohexenu vzhledem k vodíku v tlakovém zařízení (autokláv).

5. Použití GC-MS spektrometrie.

6. Sledování kinetiky reakce plyn-kapalina v průtočném promíchávaném reaktoru.

7. Vliv rozpouštědla na kinetiku hydrogenace alkylanthrachinonů (vsádkový míchaný reaktor).

8. Rektifikace směsi toluen- n hexa; závislost počtu TP na hmotnostním průtoku kolonou.

9. Katalytická hydrogenace cyklohexenu v plynné fázi, v trubkovém reaktoru.

10. Vyhodnocování chromatografických dat; kvantitativní a kvalitativní analýza GLC.

11. Studium kinetiky heterogenně katalyzovaných reakcí s využitím GC-MS.

12. Využití pyrolýzní plynové chromatografie pro hodnocení uhlovodíkových surovin.

13. Určování binárních difuzních koeficientů ve Stefanově trubici.

14. Společné, závěrečné hodnocení laboratoří.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Trejbal Jiří Ing. Ph.D. (08.11.2012)

Organická chemie I.

Analytická chemie I.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,1 30
Práce na individuálním projektu 1,9 54
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50

 
VŠCHT Praha