PředmětyPředměty(verze: 946)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Fyziologie - N111041
Anglický název: Physiology
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B111009
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Nedbalová Martina RNDr. Ph.D.
Slavíček Jaroslav doc. MUDr. CSc.
Popková Michaela MVDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: B111009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ111 (09.11.2012)
Studenti získají základní znalosti o obecné fyziologii a fyziologii člověka � poznají a pochopí funkce a stavbu soustavy opěrné, svalové, oběhové, dýchací, trávicí, kožní, vylučovací, pohlavní, nervové, smyslové a endokrinní.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ111 (09.11.2012)

Studenti budou umět:

  • popsat funkci buňky, tkání, orgánů a orgánových systémů lidského těla
  • porozumět základním funkčním celkům a jejich vzájemné provázanosti
  • navrhnout metody měření vybraných fyziologickch funkcí

Literatura -
Poslední úprava: TAJ111 (09.11.2012)

Z: Trojan a kolektiv: Lékařská fyziologie, ISBN 8024705125

D: Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos: Atlas fyziologie člověka, ISBN 80-247-0630-X

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ111 (09.11.2012)

http://tresen.vscht.cz/kot/blog/studium/bakalarske/fyziologie

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.06.2018)

zkouškový test - multiple choice test

  • 24 otázek se 4 odpověďmi (a, b, c, d)
  • celkem možno získat 96 bodů
  • kritérium pro udělení zápočtu: 48 bodů a více
  • kritéria pro navržení celkové známky:

A: 88-96

B: 79-87

C: 69-78

D: 59-68

E: 48-58 bodů

V případě neúspěchu, absence či nespokojenosti s navrženou známkou možnost ústního přezkoušení ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK, Albertov 5, 1280 00 Praha 2, 1. patro č. dveří 74 v termínech, které budou vypsány.

Ústní zkouška se skládá ze 3 otázek z náhodně vybraných 3 témat, které byly probrány na přednáškách.

Témata:

Fyziologie buňky

Krev

Fyziologie svalstva

Fyziologie krevního oběhu a srdce

Dýchací systém

Trávicí systém

Vylučovací systém

Žlázy s vnitřní sekrecí

Reprodukční systém

Neurofyziologie I

Neurofyziologie II

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ111 (27.08.2013)

1. Obecná fyziologie, receptorové struktury.

2. Fyziologie krve.

3. Fyziologie srdce.

4. Fyziologie krevního oběhu

5. Fyziologie dýchání

6. Fyziologie vylučování.

7. Udržování acidobazické rovnováhy.

8. Výživa a trávení.

9. Hormonální řízení

10. Nerv a sval.

11. Fyziologie smyslů.

12. Fyziologie hybnosti.

13. Autonomní nervový systém.

14. Vyšší nervové funkce.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ111 (25.06.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 10
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.1 32
Účast na seminářích 0.5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha