PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Mechanismy polymeračních reakcí - N112010
Anglický název: Mechanisms of Polymerization Reactions
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sysel Petr prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M112004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Sysel Petr prof. Ing. CSc. (14.11.2012)
Mechanisms of step and chain (radical, ionic, stereospecific)polymerizations, copolymerizations and polymer reactions are lectured. Evaluations of the selected kinetic and thermodynamic experimental data of polymerizations are practised. Prerequisities: macromolecular chemistry. Instructions concerning the examination are provided at the Department of Polymers.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Sysel Petr prof. Ing. CSc. (14.11.2012)

Studenti budou umět:

Charakterizovat vybrané postupy přípravy polymerů stran jejich mechanizmu

Navrhnout postup pro přípravu polymerů s požadovanými vlastnostmi

Řešit příklady se vztahem zejména ke kinetice a termodynamice vzniku polymerů

Literatura -
Poslední úprava: Sysel Petr prof. Ing. CSc. (14.11.2012)

Z: Prokopová I., Makromolekulární chemie, skripta VŠCHT, Praha, 2007

D: Kolektiv autorů, Sbírka příkladů z makromolekulární chemie, skripta VŠCHT,

Praha, 1991

D: Mleziva J., Kálal J., Základy makromolekulární chemie, SNTL/ALFA, Praha, 1986

Studijní opory -
Poslední úprava: Sysel Petr prof. Ing. CSc. (14.11.2012)

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley @ Sons (dostupné na http://www.vscht.cz/pol/)

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Sysel Petr prof. Ing. CSc. (14.11.2012)

Kontrola studia: 3 písemné testy v průběhu semestru (každý 0-100 bodů). Pro získání zápočtu je nutno dosáhnout minimálně 225 bodů. Při nesplnění požadavku je třeba absolvovat souhrnný test (nutno dosáhnout minimálně 75 bodů). Při písemné zkoušce (0-100 bodů) je třeba dosáhnout minimálně 75 bodů. Při získání 74 a méně bodů je nutno písemnou zkoušku vykonat znovu. K samotné zkoušce jsou vyžadovány znalosti v rozsahu přednášené a procvičované tématiky (viz sylaby předmětu).

Podmínky prokazatelné účasti: absolvování 3 písemných testů

Sylabus -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.12.2012)

1. Úvod. Názvosloví polymerů. Klasifikace polymerizací a reakcí polymerů.

2. Stupňovité polymerizace. Mechanizmus. Reaktivita funkčních skupin. Kinetika. Termodynamika. Řízení molární hmotnosti.

3. Techniky stupňovitých polymerizací. Polymery (lineární a na bázi vícefunkčních monomerů). Speciální polymery.

4. Řetězové polymerizace. Polymerizovatelnost monomerů. Mechanizmus radikálových a iontových polymerizací. Termodynamika. Kinetika. Dílčí reakce (iniciace, propagace, terminace). Přenosové reakce. Inhibice. Metody řízených řetězových polymerizací.

5. Techniky řetězových polymerizací. Emulzní polymerizace. Polymery.

6. Polymerizace cyklických monomerů. Polymerizovatelnost. Polymery a mechanizmus jejich vzniku.

7. Kopolymerizace. Typy kopolymerů a jejich (mikro)struktura. Reaktivita komonomerů. Semivinylické kopolymerizace. Kopolymery.

8. Blokové a roubované kopolymery. Mechanizmus. Termoplastické elastomery. Vzájemně se pronikající polymerní sítě.

9. Mikrostruktura polymerních řetězců. Stereoizomerie. Statistické modely.

10. Koordinační polymerizace. Polyinzerce. Iniciátory. Mechanizmus. Polymery. Iniciace metaloceny. Metathezní polymerizace.

11. Anorganické polymery.

12. Reakce polymerů. Polymeranalogické reakce. Reakční podmínky. Mechanizmy. Modifikované polymery. Polymerní reagenty a substráty. Iontoměniče.

13. Síťování a degradace polymerů.

14. Řešení úloh z oblasti kinetiky a termodynamiky polymerizačních reakcí.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Sysel Petr prof. Ing. CSc. (14.11.2012)

Makromolekulární chemie, Organická chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha