PředmětyPředměty(verze: 854)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Plastikářské suroviny a jejich zpracování - N112012
Anglický název: Plastics and Plastics Compounding Materials
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kalousková Radka Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M112006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: SIMEKJ (15.11.2012)
Předmět se zabývá především otázkami jak a proč přísady působí v plastech.Vliv struktury plastů na vlastnosti a zpracovatelnost,recyklace směsí plastů , jejich kompatibilizace, mechanismus působení aditiv z hlediska ekologických aspektů (změkčovadla,maziva,plniva,vazebné prostředky,nadouvadla, pigmenty, antistatika, vysokomolekulární modifikátory,stabilizátory,retardéry hoření,biocidy), zpracování přísad s polymery. Návaznost na předměty Metody charakterizace polymerních látek, Makromolekulární chemie, Technologie zpracování polymerních materiálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: SIMEKJ (15.11.2012)

Studenti budou umět:

Použít přísady do plastů a jejich působení na chování plastů při zpracování.

Využít přísady k modifikaci vlastností plastů.

Použít přísady pro zvýšení odolnosti plastů při zpracování a použití.

Literatura -
Poslední úprava: SIMEKJ (22.07.2013)

A:Štěpek J. a kol: Technologie zpracování a vlastnosti plastů. SNTL Praha l989

A:Čaučík P. a kol: Přísady do plastů. Alfa, Bratislava l985

R:Mleziva J.: Polymery - struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles, Praha 1993,ISBN 80-85920-72-7

R:Zwiefel H. a kol.: Plastics Additives Handbook. Carl Hansen Verlag, Munich 2009,ISBN 978-1-56990-430-5

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ112 (14.08.2013)

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího.

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley&Sons dostupné na http://www.vscht.cz/pol/

Metody výuky -
Poslední úprava: SIMEKJ (22.07.2013)

Přednášky a tři písemné testy během studia.

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: SIMEKJ (15.11.2012)

Průběžná kontrola studia - 3 testy během semestru, zkouška ústní, vychází ze studijních okruhů specifikovaných osnovou přednášek.

Sylabus -
Poslední úprava: SIMEKJ (15.11.2012)

1. Vliv struktury na vlastnosti a zpracování plastů.

2. Fázový stav polymerů, struktura amorfního polymeru.

3. Vliv podmínek na krystalizaci polymerů, orientace.

4. Vliv molekulové hmotnosti na vlastnosti a zpracovatelnost plastů.

5. Aditiva a jejich vliv na vlastnosti a zpracovatelnost plastů.

6. Mechanismus působení aditiv v kompozitních systémech.

7. Recyklační pochody při zpracování směsí plastů.

8. Změkčovadla, maziva, separační činidla, modifikátory houževnatosti.

9. Plniva a vazebné prostředky, pigmenty a opticky zjasňující látky.

10. Degradace a stabilizace plastů,antistatika, stabilizátory oxidace plastů, tepelné stabilizátory.

11. Světelné stabilizátory, zhášedla, biostabilizátory, nadouvadla.

12. Kompatibilizace a ekologické zhodnocení směsí plastů.

13. Zpracování plastů s aditivy v materiálově inženýrském pohledu.

14. Míchání, hnětení, granulace.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: SIMEKJ (15.11.2012)

Makromolekulární chemie, Fyzika polymerů

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 70
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 10

 
VŠCHT Praha