PředmětyPředměty(verze: 893)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř oboru III - N112020
Anglický název: Specialized Laboratory III
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M150003
Pro druh:  
Garant: Malinová Lenka Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Brožek Jiří prof. Ing. CSc. (25.02.2009)
Předdiplomní laboratoře orientované na problematiku diplomové práce, provedení polymerizací, příprava vzorků polymerů, jejich směsí apod. a hodnocení připravených materiálů pomocí dostupných metod. V laboratořích se klade důraz na získávání praktických dovednosti, hodnocení provádí vedoucí studenta.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Brožek Jiří prof. Ing. CSc. (14.11.2012)

Studenti budou umět:

Připravit polymerní materiály dle zadání

Zpracovat směsi polymerů s různými aditivy

Analyzovat připravané materiály

Literatura -
Poslední úprava: Brožek Jiří prof. Ing. CSc. (07.12.2012)

Z: Maroušek V.: Návody pro laboratorní cvičení z makromolekulární chemie, VŠCHT Praha 1997; ISBN 80-7080-287-1

Studijní opory -
Poslední úprava: Brožek Jiří prof. Ing. CSc. (10.12.2012)

Studijní materiály u vyučujícího.

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley @ Sons (http://www.vscht.cz/pol/)

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Brožek Jiří prof. Ing. CSc. (04.03.2009)

Podmínkou získání zápočtu je absolvování všech vypsaných prací. V případě neúčasti na laboratorní práci se student domluví o její náhradě s vedoucím. Při celkovém hodnocení studenta se klade hlavní důraz na praktické dovednosti.

Sylabus -
Poslední úprava: Brožek Jiří prof. Ing. CSc. (25.02.2009)

Rozvrh laboratorních úloh pro jednotlivé skupiny bude před započetím prací vyvěšen na nástěnce Ústavu polymerů.

1. Organizace laboratoří oboru, bezpečnostní školení.

2. Termická analýza polymerů.

3. IČ spektrometrie.

4. Reometrie polymerů.

5. Rozměrově vylučovací chromatografie.

6. Techniky diplomové práce.

7. Techniky diplomové práce.

8. Techniky diplomové práce.

9. Techniky diplomové práce.

10. Techniky diplomové práce.

11. Techniky diplomové práce.

12. Techniky diplomové práce.

13. Techniky diplomové práce.

14. Techniky diplomové práce.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Brožek Jiří prof. Ing. CSc. (07.12.2012)

Fyzikální chemie polymerů, Fyzika polymerů

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Práce na individuálním projektu 2 56
8 / 8 224 / 224
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha