PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Struktura a vlastnosti polymerů - N126003
Anglický název: Structure and Properties of Polymers
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc.
Je záměnnost pro: B126002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (11.11.2012)
Syntetické polymery vyvinuté v první polovině 20. století umožnily rozvoj plastikářského průmyslu, gumárenství, výroby syntetických vláken, průmyslu obalů, průmyslu nátěrových hmot a kompozitních materiálů, které ovlivnily vývoj od letectví až po sportovní výzbroj. Polymerní chemie a fyzika dnes studuje a dále zlepšuje klasické polymery, současně však připravuje materiály zcela nové. Za zmínku stojí 3 oblasti: polymery pro lékařské aplikace, materiály pro přenos, zpracování a uchování informací a inteligentní materiály. Pozoruhodné výsledky přinesla také polymerní fyzika a fyzikální chemie. Byly to právě fyzikální poznatky o struktuře polymerních materiálů, které umožnily připravit lehká polymerní vlákna pevnější než ocel, kapalné krystalické polymery, polymery vhodné pro konstrukční aplikace, pro zápis informací s vysokou hustotou i speciální polymery s nelineárně optickým chováním, které převádějí elektrický signál na optický.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (11.11.2012)

Studenti budou umět:

základní pojmy z oblasti polymerní chemie a materiálů, syntézu a základní způsoby provedení polymerace, vztahy mezis trukturou makromolekulárních látek a jejich mechanickým chováním, základní postupy při zpracování polymerů, chování polymerů v magnetickém a elektrickém poli, interakce polymerů se svazkovým zářením a jejich biokompatibilitou, optické vlastnosti, polymerní nanomateriály a organické polovodiče.

Literatura -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (14.05.2014)

D V.Švorčík a kol., Struktura a vlastnosti polymerů, skripta, VŠCHT Praha, 2002.

Z B.Kratochvíl, V.Švorčík, D.Vojtěch, Úvod do studia materiálů, skripta, VŠCHT Praha, 2005.

Studijní opory -
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.10.2013)

http://www.vscht.cz/ipl/Svorcik.html

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (11.11.2012)

Úspěšné absolvování zkouškové písemné práce.

Sylabus -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (11.11.2012)

1. Úvod do chemie polymerů (základní pojmy)

2. Syntéza polymerů a základní způsoby provedení polymerace

3. Molekulová hmotnost, její stanovení a stabilizace polymerů

4. Struktura makromolekulárních látek (konfigurace, konformace)

5. Základní rysy mechanického chování polymerů

6. Orientované, smrštivé a vláknotvorné polymery

7. Základní postupy při zpracování polymerů

8. Chování polymerů v magnetickém a elektrickém poli

9. Filmotvorné vlastnosti polymerů

10. Interakce polymerů se svazkovým zářením a jejich biokompatibilita

11. Polymerní materiály pro elektroniku (rezisty)

12. Povrchová struktura polymerů

13. Polymerní optická vlákna

14. Nanomateriály, organické polovodiče a molekulární elektronika

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (11.11.2012)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N108004 a N110004.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (11.11.2012)

Organická chemie I, Fyzika I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (11.11.2012)

Úspěšné absolvování zkouškové písemné práce.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 70

 
VŠCHT Praha