PředmětyPředměty(verze: 853)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Nanostruktury pro elektroniku a optoelektroniku - N126009
Anglický název: Doplnit !
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/ipl/predmety/nanomaterialy.htm
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc.
Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ126 (22.09.2013)
Předpona nano- nás uvádí do fascinujícího světa, ve kterém nanoobjekty vytvořené člověkem pronikají na dříve výsostné území přírodní kreativity. Pochopení a zvládnutí složité architektury objektů na hranici mezi spojitými mikročásticemi a jednotlivými atomy a molekulami umožňuje odhalovat nové fyzikální zákonitosti a nabízí lidstvu dosud nepoznané aplikační možnosti. Předmět Nanomateriály je systematickým úvodem do této problematiky, ve kterém jsou zmíněny základní principy přípravy, identifikace a charakterizace nanoobjektů, jejich chemické a fyzikální vlastnosti významně ovlivněné jejich tvarem a velikostí a současné aplikace nanokrystalických kovových materiálů, anorganických nanomateriálů se skelnou matricí, nanokeramiky a nanomateriálů na bázi polymerů v medicíně, elektronice a konstrukčních aplikacích.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ126 (22.09.2013)

Studenti budou umět:

Definovat nanostrukturované materiály a vysvětlit vliv fázových rozhraní a velikosti na jejich fyzikální a chemické vlastnosti.

Vysvětlit fyzikálně-chemické principy vybraných postupů přípravy nanomateriálů v režimech top-down a bottom-up.

Popsat hlavní aplikace nanomateriálů (nanokrystalické kovové materiály, anorganické nanomateriály se skelnou matricí, nanokeramika, nanomateriály na bázi polymerů) pro medicínu, elektroniku a konstrukční aplikace.

Literatura -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (11.06.2013)

Z:D Kenneth J. Klabunde (Editor): Nanoscale Materials in Chemistry. John Wiley & Sons, 2001, ISBN 0-471-38395-3, dostupné na stránkách knihovny VŠCHT (E-zdroje), http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/93518161

Studijní opory -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (11.06.2013)

Jednotlivé přednášky (ppt prezentace): http://www.vscht.cz/ipl/predmety/nanomaterialy.htm

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ126 (20.09.2013)

1. Od makra k nano (prof. Kratochvíl)

2. Termodynamika povrchů a fázových rozhraní (prof. Leitner)

3. Kohezní energie a rozměrově závislé kmity krystalové mřížky (prof. Leitner)

4. Fázové rovnováhy v jednosložkových systémech (prof. Leitner)

5. Nanokrystalické kovové materiály I (doc. Novák)

6. Nanokrystalické kovové materiály II (doc. Novák)

7. Anorganické nanomateriály se skelnou matricí (prof. Matoušek)

8. Nanokeramika, povrchové nanovrstvy a nanovlákna (prof. Matoušek)

9. Nanomateriály na bázi polymerů pro medicínu (prof. Švorčík)

10. Nanomateriály na bázi polymerů pro elektroniku (prof. Švorčík)

11. Nanotechnologie: vlastnosti jako funkce velikosti částic, způsoby přípravy nanočástic (Dr. Záruba)

12. Využití nanočástic pro medicínu: diagnostika, terapie (Dr. Záruba)

13. Nanomateriály na bázi uhlíku (prof. Kavan)

14. Aplikace nanomateriálů na bázi oxidů titaničitých (prof. Kavan)

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ126 (14.01.2016)

N126026 Základy nanomateriálů

N108004 Úvod do studia materiálů nebo N108006 Chemie a fzyika pevnýchch látek nebo N108022 Chemie a fyzika pevných léčiv

Předmět není určen pro studenty magisterského studijního oboru Nanomateriály

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 5 84 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 90

 
VŠCHT Praha