PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Optoelektronika - N126010
Anglický název: Optoelectronics
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Myslík Vladimír doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Myslík Vladimír doc. Ing. CSc. (14.11.2012)
Předmět seznamuje studenty se souborem technických prostředků využívajících jedinečných vlastnosti fotonů jakožto nositelů energie a informace. Přednášky poskytují ucelený přehled o principech, technologii přípravy, vlastnostech a základních aplikacích optoelektronických prvků. V návaznosti na přednášky se studenti na cvičeních seznámí s konkrétní technologií základních optoelektronických prvků a systémů, proměří jejich důležité optické a elektrické parametry.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Myslík Vladimír doc. Ing. CSc. (14.11.2012)

Studenti budou umět:

Využívat základní principy optoelektroniky, analyzovat a optimalizovat technologii optoelektronických struktur s ohledem na výsledné optické a elektrické parametry. Samostatně zpracovat protokoly z měření základních parametrů vybraných struktur.

Literatura -
Poslední úprava: Myslík Vladimír doc. Ing. CSc. (14.11.2012)

Z: B. E. A. Saleh, M. C. Teich: Fundamentals of photonics; John Wiley & Sons, Inc., New York, ISBN 0-471-83965-5

Z: B. E. A. Saleh, M. C. Teich: Základy fotoniky,překlad knihy: 4 svazky, Matfyzpress 1994, ISBN 80-85863-05-7

D: I. Burger, L. Hudec: Elektronické prvky; Alfa, Bratislava 1989, ISBN 80-05-00120-7

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ126 (11.12.2012)

Výukové materiály k přednáškám k dispozici u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: Myslík Vladimír doc. Ing. CSc. (14.11.2012)

1. Fyzikální základy optoelektronických struktur - interpretace základních principu kvantové teorie - pozorováni kvantového objektu, princip neurčitosti, princip komplementarity, princip korespondence, formalismus kvantové teorie

2. Interakce látky a zářeni - bozony, fermiony, popis interakce, vlastnosti fotonu, absorpce, spontánní a stimulovaná emise, bilanční rovnice

3. Klasifikace materiálů pro optoelektroniku propustnost odrazivost, energetické modely, přímé a nepřímé polovodiče

4. Zdroje zářeni - inverze obsazeni energetických úrovni, rezonátor, podmínky laserové činnosti, ustáleny stav, přechodové jevy, koherence

5. Výkonové lasery pevnolátkové a plynové lasery, způsoby buzeni, materiály a konstrukce, lasery s řízenou kvalitou rezonátoru

6. Elektroluminiscenční diody - způsob buzeni, pásové modely, materiály, technologie, konstrukce, optické a elektrické vlastnosti

7. Polovodičové lasery � princip buzení, heterostruktura, pásové modely, materiály

8. Technologie polovodičových laserů � konstrukce, rezonátory, optické a elektrické vlastnosti, integrace

9. Světlovody - podmínky šíření světla, světlovody se skokovou změnou indexu lomu, gradientní, jednomódové, vazba na vlákno, technologie výroby.

10. Detektory záření - principy detekce a prahová citlivost, PN fotodiody, PIN fotodiody, fototranzistory, materiály, technologie výroby, optické a elektrické parametry

11. Interdigitálni fotodetektory, integrace, princip slunečních článků, materiály a technologie

12. Optoelektronické systémy základní vlastnosti optronu, princip optické komunikace

13. Integrovaná optoelektronika, zpracováni optického signálu

14. Základy holografie a princip holografického záznamu informace

Laboratorní výuka:

Proměření základních vlastnosti optoelektronických prvku; zdroje záření, fotodetektory, elementární optoelektronické systémy.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (11.06.2013)

Úvod do elektroniky

Elektronika

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
4 / 3 112 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 25
Ústní zkouška 75

 
VŠCHT Praha