PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Úvod do elektroniky - N126012
Anglický název: Introduction to Electronics
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Macháč Petr doc. Ing. CSc.
Řezníčková Alena Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B126003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je určen pro studenty, kteří potřebují získat základní informace z oblasti elektroniky. Konkrétně se jedná o přehled základních součástí používaných v elektronice, metodiku řešení jednoduchých elektrických obvodů a dále o úvod do vybraných partií elektroniky (zpětná vazba, zesilovače). Dále se zde studenti seznámí se základy číslicové techniky, zpracování informací a jejich přenosu.
Poslední úprava: Řezníčková Alena (24.02.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou znát:

Vlastnosti základních elektronických prvků (pasivní součástky, zdroje, diody, tranzistory, operační zesilovač).

Základní metody řešení jednoduchých obvodů se stejnosměrnými a harmonickými signály.

Princip zpětné vazby a její vliv na parametry zesilovačů.

Základní principy číslicové techniky, zpracování informací a jejich přenos. včetně propojování přístrojů v laboratořích.

Poslední úprava: Řezníčková Alena (24.02.2021)
Literatura -

Macháč P., Myslík V., Struktury a technologie mikroelektroniky I. Skriptum VŠCHT Praha 1988

Maťátko J.: Elektronika, Idea servis, 6. vydání, Praha, 2008.

Foit J., Hudec L.: Součástky moderní elektroniky. Vydavatelství ČVUT Praha 1996, ISBN 80-01-01409-6.

Vobecký J., Záhlava J., Elektronika, 3. vydání, Grada Pub., Praha, 2015.

Antošová M., Davídek V., Číslicová technika, Kopp, 5. vydání, České Budějovice, 2019.

Bezděk M., Elektronika III, Kopp, České Budějovice, 2012.

Poslední úprava: Řezníčková Alena (24.02.2021)
Studijní opory -

http://www.spsemoh.cz/vyuka/zel/index.htm

Poslední úprava: Řezníčková Alena (02.03.2021)
Sylabus -

1. Základní pojmy a veličiny elektroniky.

2. Jednoduché polovodičové prvky.

3. Základní vlastnosti tranzistorů.

4. Principy řešení elektronických obvodů.

5. Obvody s harmonickými signály.

6. RC a RLC pasivní články.

7. Jednoduchý zesilovací stupeň.

8. Nelineární obvody, zkreslení signálu, harmonická analýza.

9. Princip zpětné vazby, využití, regulační obvod.

10. Operační zesilovač, základní využití.

11. Základy číslicové techniky

12. Jednoduché logické obvody, paměti.

13. Přenos signálů.

14. Zpracování informací.

Poslední úprava: Řezníčková Alena (24.02.2021)
Studijní prerekvizity -

Fyzika I

Fyzika II

Poslední úprava: Řezníčková Alena (24.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha