PředmětyPředměty(verze: 876)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Základy měřicí techniky - N126013
Anglický název: Fundamentals of Measurement Techniques
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 1 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Náhlík Josef Ing. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Náhlík Josef Ing. CSc. (10.01.2018)
Jsou podány informace o souboru a podstatě vnějších charakteristických parametrů univerzálních měřicích přístrojů pro měření základních elektrických veličin (elektrické napětí, proud a odpor). Studentům to umožní lepší orientaci při volbě vhodného přístroje přiměřeného svou kvalitou povaze a potřebám konkrétního experimentu s ohledem na "rozumný" kompromis mezi kvalitou a cenou. Je posilována schopnost nalézat experimentální řešení s dostatečnou přesností a rychlostí (produktivitou) a přiměřenou cenou. Pozornost je věnována též systémovým řešením s minimalizací hrubých systematických chyb, problematice nežádoucích interakcí přístroje a měřeného objektu, nebo přístrojů navzájem. Zvláštní péče je věnována úskalím stavby experimentálních pracovišť s ohledem na minimalizaci nebezpečí průniku parazitních signálů do měřicích okruhu a studenti jsou seznámeni s praktickými postupy a komerčně dostupnými technickými prostředky, které optimální řešení usnadňují (včetně principů a prostředků koaxiálního a triaxiálního propojení).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Náhlík Josef Ing. CSc. (08.11.2012)

Studenti budou umět:

1. Cíleně posuzovat kvalitu měřicích přístrojů pro měření základních elektrických veličin s ohledem na jejich parametry a dosažení potřebné přesnosti měření.

2. Zvolit měřicí přístroje s ohledem na požadovanou přesnost a produktivitu experimentů, založených zejména na měření elektrického napětí, proudu a odporu.

3. Minimalizovat metodické chyby měření plynoucí z interakce přístroje se vzorkem nebo interakce přístrojů navzájem a ocenit praktický dopad typických metodických chyb v konkétních aplikacích.

4. Diagnostikovat nebo alespoňj odhadnout původ náhodných rušivých vlivů a minimalizovat jejich vliv zejména technikou optimálního propojení, stínění a zemění

5. Obecné zásady návrhu měřicích systémů včetně základů řízení a vyhodnocování počítačem.

Literatura -
Poslední úprava: Náhlík Josef Ing. CSc. (17.11.2012)

Z: Náhlík, J.: Základy měřicí techniky. Skriptum VŠCHT Praha, 1988.

D: Haasz, V., Sedláček, M.: Elektrická měření - Přístroje a metody. Skriptum ČVUT FEL Praha, Praha 2005.

D: Haasz, V., Roztočil, J., Novák, J.: Číslicové měřicí systémy. Skriptum ČVUT FEL Praha. Praha 2000.

Studijní opory -
Poslední úprava: Náhlík Josef Ing. CSc. (08.11.2012)

Konzultace v individuálně dohodnutých termínech.

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Náhlík Josef Ing. CSc. (08.11.2012)

Zápočet:

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast při laboratorních cvičeních organizovaných formou problémově orientovaných zaměstnáni zaměřených na strategii volby přístrojů a konkrétní aplikaci teoretických poznatků partie, která byla právě odpřednesena. Studenti jsou podle předem připraveného scénáře vystavováni konkrétním úkolům směřujícím k realizaci jednoduchých experimentů, kde je kladen důraz na konečnou správnost naměřené veličiny a jsou též cíleně simulovány hrubé experimentální chyby.

Zkouška:

Zkouška má ústní formu s možností písemné přípravy, kde během přibliže hodinové diskuse prokáže student celkový přehled problematiky z ppřednášek a laboratorní výuky a schopnost dedukce jednoduchých souvislostí.

Sylabus -
Poslední úprava: Náhlík Josef Ing. CSc. (10.01.2018)

1. Klasifikace přístrojů pro měření základních elektrických veličin.

2. Pasivní přístroje, přehled základních charakteristických parametrů.

3. Přehled principů, vlastností a použití pasivních ručkových přístrojů.

4. Struktura analogových elektronických přístrojů, specifické vlastnosti.

5. Struktura digitálních elektronických přístrojů, specifické vlastnosti.

6. Vlastnosti D/A, A/D převodníků, vlastnosti digitálních voltmetrů.

7. Interakce přístrojů s měřeným objektem, důsledky, korekce chyb.

8. Interakce přístrojů v měřícím systému, příklady, minimalizace vlivu.

9. Impedanční přizpůsobení zdroje a spotřebiče signálu.

10. Hlavní zásady návrhu měřícího systému, hrubé chyby návrhů.

11. Rušení měření, cesty průniku parazitních signálů, minimalizace vlivu.

12. Základní vlastnosti voltmetrů, ampérmetrů a napájecích zdrojů.

13. Základní charakteristiky měřících signálů, přístroje pro jejich generaci.

14. Osciloskop, bloková funkce a obecné praktické zásady jeho obsluhy.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Náhlík Josef Ing. CSc. (08.11.2012)

Absolvování předmětů:

N126012 Úvod do elektroniky

N444001 Fyzika I

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (11.06.2013)

Úvod do elektroniky

Fyzika I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,1 4
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0,5 14
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,4 38
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha