PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Konzervování anorganických stavebních materiálů - N148007
Anglický název: Conservation of inorganic building materials
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M148003
Pro druh:  
Další informace: http://Výuka probíhá pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kotlík Petr doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M148003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ148 (24.03.2011)
Předmět se zabývá anorganickými materiály, které se vyskytují v památkových objektech nejčastěji. Struktura materiálů, jejich složení a vlastnosti jsou dány do souvislostí s jejich počkozením a metodami konzervace.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (17.10.2019)

Student bude umět:

strukturu, složení a vlastnost anorganických materiálů, které se nejčastěji vyskytují v památkových objektech,

rozumět příčinám a procesům jejich poškození

metody jejich konzervace

Literatura -
Poslední úprava: TAJ148 (14.12.2012)

Z:Zelinger J. a kol.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora, Academia 1987

Z:Kotlík P., a kol.: Stavební materiály historických objektů, VŠCHT Praha 1999

D:Vaněček I.: Nástěnné malby. STOP, Praha 2000

D:Losos L.: Pozlacování a polychromie. Grada, Praha 2005

D:Mora P.: Causes of Deterioration of Mural Paintings., ICCROM, Rome 1974

D:Hanykýř, V., Kutzendörfer J.: Technologie keramiky. Vega, 2003

D:Plenderleith H. J., Werner A. E. A.: The Conservation of Antiquities and Works of Art. Oxford. Univ. Press. London 1971

D:Novák P.: Koroze kovů, kapitola v Úvod do konzervování a restaurování předmětů z kovů a jejich slitin, připravovaná publikace AMG.

Studijní opory -
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)

Studijní portál ESO http://eso.vscht.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)

1. Kámen - struktura a vlastnosti.

2. Kámen - korozní procesy.

3. Kámen - čistění, odsolování.

4. Kámen - metody a prostředky zpevňování.

5. Kámen - metody a prostředky zpevňování.

6. Kámen - umělý kámen, povrchové úpravy.

7. Nástěnná malba - výstavba, korozní procesy.

8. Nástěnná malba - korozní procesy, konzervace, transfer.

9. Sklo - struktura, koroze a konzervace.

10. Keramika - druhy, struktura, koroze a konzervace.

11. Kovy - struktura, korozní procesy.

12. Kovy - železo.

13. Kovy - barevné kovy.

14. Kovy - konzervační metody.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ148 (14.12.2012)

žádné

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Bartošová Lenka Ing. (01.03.2016)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha