PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Laboratorní projekt I - N148060
Anglický název: Laboratory project I
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc.Ing. CSc.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M148008
Anotace -
Poslední úprava: TAJ148 (14.08.2013)
Předmět Laboratorní projekt I je určen pro vypracování semestrální práce A. Na začátku semestru je každému posluchači zadáno téma práce, které nemusí přímo souviset s budoucí diplomovou prací. Témata jsou odvozována od řešených výzkumných nebo technických projektů na ústavu a jsou koncipovány pro posílení samostatného technického myšlení studentů. Součástí práce je literární rešerše a experimentální práce. Semestrální práci předkládá posluchač písemně, zpracovanou na počítači a ústně obhajuje na semináři v rámci laboratoří před pracovníky a studenty ústavu. Studenti vypracují laboratorní projekt na jednom z pracovišť: Ústav chemické technologie restaurování památek, Ústav skla a keramiky a Ústav kovů a korozního inženýrství, a to na takové téma, které doplní jejich znalosti o dalších materiálech památkových objektů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (14.08.2013)

Studenti budou umět:

Provést literární rešerši k danému tématu

Naplánovat a realizovat experimentální práce podle zadání projektu.

Samostatně vyhodnotit experimentální data.

Prezentovat výsledky práce.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ148 (20.08.2013)

Z Literatura dle literární rešerše.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Materiály u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ148 (14.08.2013)

Literární rešerše na zadané téma

Návrh experimentu

Příprava na realizaci experimentu, příprava pracoviště a aparatury

Realizace experimentálních prací

Vyhodnocení výsledků experimentálních prací

Konzultace vyhodnocení výsledků s vedoucím práce

Sepsání semestrální práce

Obhajoba semestrální práce

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,4 10
Obhajoba individuálního projektu 2 56
Práce na individuálním projektu 4,6 130
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 37
Obhajoba individuálního projektu 33
Protokoly z individuálních projektů 30

 
VŠCHT Praha