PředmětyPředměty(verze: 893)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Technologie uhlí - N216013
Anglický název: Coal Technology
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M216010
Pro druh:  
Garant: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M216010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc. (30.07.2013)
V předmětu se vyučují základní informace o nalezištích uhlí, technologiích jeho těžby a úpravy a informace o základních technologiích využití uhlí (spalování, zplyňování, zkapalňování, výroba aktivního uhlí). Součástí výuky je také jedna přednáška o výrobě a využití alternativních paliv na bázi obnovitelných zdrojů energií.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc. (30.07.2013)

Studenti budou umět: znalosti o složení uhlí, jeho nálezištích, zásobách, životnosti zásob, technologiích zpracování, významu uhlí mezi palivo-energetickými zdroji.

Literatura -
Poslední úprava: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc. (31.07.2013)

Z.: Roubíček, Buchtele: Uhlí - zdroje, procesy, užití; Vydavatelství Montanex, Ostrava, 2002

Z.: K. Ciahotný: Vlastnosti, výroba a použití uhlíkatých adsorbentů; Skriptum VŠCHT Praha, 2003

D.: K. Ciahotný: Energetické zdroje České republiky a jejich předpokládaný vývoj; Skriptum VŠCHT Praha, 2003

D.: Orhan Kural: Coal -Resources, Properties, Utilization, Pollution; Istambul 1995

Studijní opory -
Poslední úprava: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc. (17.08.2016)

Ullmann - encyklopedie průmyslové chemie: http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html

Metody výuky -
Poslední úprava: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc. (17.08.2016)

Dvě hodiny přednášek týdně

Sylabus -
Poslední úprava: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc. (17.08.2016)

1. Podíl uhlí mezi primárními zdroji energie, uhlí jako zdroje energie a chemická surovina

2. Způsoby těžby černého a hnědého uhlí, úpravnické postupy

3. Technologické postupy sušení, mletí a briketování uhlí

4. Oblasti použití uhlí v minulosti, současnosti a budoucnosti

5. Postupy zplyňování uhlí, typy zplyňovacích zařízení

6. Postupy čištění a zpracování vyrobeného plynu

7. Postupy přímého zkapalňování uhlí

8. Postupy nepřímého zkapalňování uhlí

9. Výroba koksu z uhlí

10. Využití uhlí k energetickým účelům, spalovací procesy

11. Typy spalovacích zařízení různých výkonů, jejich výhody a nevýhody

12. Vznik škodlivin při spalování uhlí, primární možnosti jejich omezování

13. Technologie záchytu CO2 ze spalin a jeho ukládání do podzemí

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Zpracování a využití uhlí a plynu

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc. (17.08.2016)

Účast na přednáškách aspoň 75 %.

Úspěšné absolvování zkouškového testu.

Úspešné absolvování ústní části zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha