PředmětyPředměty(verze: 846)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Spalování paliv - N216019
Anglický název: Combustion of Fuels
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Tekáč Viktor Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (24.10.2017)
Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými metodami výpočtu látkové a energetické bilance při spalování plynných paliv, s chemismy hoření plynů a tvorby látek znečišťujících životní prostředí. Vedle základního přehledu energetických a technologických zařízení spalujících plynná paliva je pozornost věnována i spalování kapalných a plynných paliv ve spalovacích motorech a vlivu paliva na chod provoz motorů a emise škodlivin. Pozornost je věnována rovněž zařízením pro odstraňování škodlivin z výfukových plynů a možnostem využití alternativních motorových paliv.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (24.10.2017)

Studenti budou umět:

výpočítat základní energetické charakteristiky plynných paliv v souladu s mezinároními technickými a legislativními normami

provést exaktní látkovou bilanci spalování plynných paliv

výpočítat rychlost hoření, meze zápalnosti a meze výbušnosti hořlavých plynů a par

popsat konstrukci zařízení spalujících plynná paliva

aplikovat metody snižování emisí látek vznikajících při spalování plynných paliv

orientovat se v problematice spalování motorových paliv a emisí vznikajících při jejich spalování

popsat opatření a zařízení pro snižování emisí škodlivin ve výfukových plynech spalovacích motorů

Literatura -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (24.10.2017)

Z: Kolektiv autorů:Plynárenská příručka, GAS s.r.o., Praha 1997, ISBN 80-902339-6-1

D: Chung K. Law: Combustion Physics, Cambridge University Press, Cambridge and New York 2006, ISBN 0-521-87052-6

D: Ashwani K. Gupta and David G. Lilley (Editors): High Temperature Air Combustion, CRC Press, Boca Raton 2003, ISBN 0-8493-1036-9

D: Guibet J.C.: Fuels and engines, Éditions Technip, Paris 1999, ISBN 2-7108-0751-3

Studijní opory -
Poslední úprava: Tekáč Viktor Ing. Ph.D. (31.07.2013)

http://www.tzb-info.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (24.10.2017)

1. Základní pojmy a definice, klasifikace topných plynů, stavové chování topných plynů, standardizované plynárenské stavové rovnice

2. Látková a energetická bilance spalování topných plynů, spalné teplo a výhřevnost - standardizované metody stanovení

3. Difúzní a kinetické spalování topných plynů

4. Vznícení a zápalná teplota, meze zápalnosti, spalovací rychlost, stabilita plamene

5. Metody výpočtu teploty plamene, tepelná disociace spalin

6. Záměnnost topných plynů, mechanismy hoření plynných paliv

7. Anorganické polutanty - vznik při spalování plynných paliv a způsoby omezování jejich emisí

8. Organické polutanty - vznik při spalování plynných paliv a způsoby omezování jejich emisí

9. Hořáky a spalovací zařízení pro specifické technické aplikace

10. Podmínky pro uskutečnění spalovacího procesu, homogenní a heterogenní spalování, spalování paliv ve spalovacích motorech, dělení spalovacích motorů podle funkce, konstrukce a oblasti použití

11. Spalování paliv v zážehových motorech, vlastnosti automobilových benzinů a jejich vliv na provoz motoru, alternativní paliva pro zážehové motory

12. Spalování paliv ve vznětových motorech, vlastnosti dieselových paliv a jejich vliv na provoz motoru, alternativní paliva pro vznětové motory

13. Spalování paliv v leteckých pístových a turbínových motorech, paliva pro letecké motory (vlastnosti, kvalitativní ukazatele)

14. Emise vznikající při spalování motorových paliv, faktory ovlivňující tvorbu emisí škodlivin, zařízení pro dodatečnou úpravu složení spalin

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Fyzikální chemie A

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,7 20
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,8 50
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 30
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha