PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Úprava napájecích a užitkových vod - N218005
Anglický název: Treatment of Feed- and Industrial Water
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Novotná Miroslava Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Novotná Miroslava Ing. CSc. (02.09.2013)
Předmět je zaměřen na úpravu průmyslových vod, napájecích vod pro enetgetiku, průmysl (např. galvanotechniku, elektrotechniku a pos.) včetně potravinářství, farmacie a úpravu odpadních vod. Současně jsou zahrnuty informace o působení vody při spalovacích procesech, informace o korozním působení vod na průmyslové materiály včetně procesů úpravy vody prováděné s cílem tyto problémy eliminovat, včetně přehledu diagnostických metod degradačního působení vod.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ218 (19.11.2012)

Studenti budou umět:

Kompletní přehled o využití vody v průmyslu, rizik spojených s průmyslovým využitím napájecích vod i s úpravou odpadních vod

Aplikovat získané znalosti a kombinovat je s informacemi z jiných oborů chemie

Literatura -
Poslední úprava: TAJ218 (19.11.2012)

Z:Vošta J.,Matějka Z.,Macák J.:Energetika,VŠCHT Praha,1999,8070803584

D:F.Karas:Úprava kotelní vody a čistota páry,SNTL Praha,1965,0423765

D:Herbert H.Uhlig:Corrosion and Corrosion Control,A.Wiley Publ.,N.Y.,1985

Studijní opory -
Poslední úprava: Novotná Miroslava Ing. CSc. (27.09.2013)

nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ218 (19.11.2012)

1. Výroba, potřeba a spotřeba elektrické energie; hledisko ekonomické a ekologické.

2. Clausius-Rankinův cyklus;T-s a H-s diagram vodní páry.

3. Schema parovodního-okruhu v elektrárně; T-s diagram.

4. Úprava přídavné, oběhové a odpadní vody v jaderné elektrárně.

5. Chování součástí vod při průmyslovém a energetickém použití.

6. Úprava vody pro průmyslové účely; filtrace, čiření, srážení.

7. Chladící okruhy v energetice; úprava vody.

8. Membránové postupy desalinace vody; elektrodialyza

9. Reverzní osmoza, nanofiltrace

10. Iontová výměna, vlastnosti ionexů, oblasti použití.

11. Provoz ionexové kolony; sorpce,praní, regenerace, vymytí.

12. Ionexové postupy - odstranění (Ca + Mg),dekarbonizace,deionizace, demineralizace.

13. Úprava pitné vody ionexy; odstranění dusičnanů.

14. Selektivní sorpce kovů ( kationtů i aniontů) z odpadních vod pomocí sorbentů.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ218 (19.11.2012)

Fyzikální chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha