PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Energetika - N218024
Anglický název: Power Engineering
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Macák Jan doc. Ing. CSc.
Mištová Eva Ing. Ph.D.
Záměnnost : S218024
Je záměnnost pro: AM218010, S218024, M218010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na základní a nové principy provozování energetických zařízení (klasická tepelná a jaderná elektrárna, paroplynový cyklus, tepelné čerpadlo). V seminářích se studenti seznámí s výpočtem látkové a entalpické bilance parogenerátoru a výpočtem velikosti demineralizační stanice.
Poslední úprava: Mištová Eva (14.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Termodynamické principy a provozní parametry klasické tepelné a jaderné elektrárny, paroplynového cyklu, chladících zařízení a tepelného čerpadla, základy korozních procesů a protikorozní ochrany v energetických systémech. Spočítat látkovou a entalpickou bilanci parogenerátoru a optimální velikost demineralizační linky.

Poslední úprava: Mištová Eva (14.08.2013)
Literatura -

R:Vošta J.,Matějka Z.,Macák J.:Energetika ,VŠCHT Praha,1999,8070803584

A:M.CH.Karapetijens:Chemická termodynamika,ČSAV Praha,1953

A:F.Karas:Úprava kotelní vody a čistota páry,SNTL Praha,1965

A:Herbert H.Uhlig:Corrosion and Corrosion Control,A.Wiley Publ.,N.Y.,1985

Poslední úprava: Mištová Eva (22.07.2013)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/ktt/studium/predmety/cven/cven.htm

Poslední úprava: Mištová Eva (17.07.2013)
Sylabus -

1. Druhy energií, alternativní zdroje energie, plynová turbína, paroplynový cyklus, kogenerační jednotka, systém Adam-Eva

2. Odsíření spalin, emise POPs, zákon zachování energie, přeměny tepla v práci

3. Energetická rovnice, práce jednorázová, práce technická

4. Rovnice polytropy, diagramy kapalina/pára, izochora a izobara v T-s diagramu

5. Adiabatická expanze, pracovní cykly v energetice, účinnosti

6. Druhy a schéma kotlů a parních generátorů, ohniště, hořáky

7. Redukce tlaku � izoentalpa, exergie, kompresní práce, tepelná bilance, vícestupňová komprese

8. Chlazení na nízké teploty, chladící okruh Linde a Kapica

9. Paliva pro motory s vnitřním spalováním, oběhy výbušného a rovnotlakého motoru

10. Voda jako chladící medium, teplonosné medium, pracovní látka

11. Voda a pára v parních generátorech

12. Ionexy a membránové desalinační procesy

13. Oběhy jaderných elektráren, paliva a chladiva, systémy perspektivních reaktorů 4. generace

14. Koroze a protikorozní ochrana energetických a jaderně-energetických zařízení

Poslední úprava: TAJ218 (25.09.2013)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie I

Poslední úprava: Mištová Eva (12.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 3.5 98
Účast na seminářích 0.5 14
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha