PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Seminář a laboratoř analytiky prostředí - N218025A
Anglický název: Seminar and laboratory excercise of environment
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8 KZ [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Novotná Miroslava Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ218 (19.11.2012)
Předmět je koncipován s ohledem na využití analytických metod pro analýzu životního prostředí. Zahrnuje metody analýzy plynů, kapalin i pevných látek s důrazem Cílem je poskytnout informace a praktické zkušenosti s normovanými metodami analýzy i s experimentálnímái metodami, jejichž využití je výhodné z praktického hlediska, především časového a ekonomického. Jsou srovnány metody využitelné v terénu i v laboratoři.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ218 (19.11.2012)

Studenti budou umět:

Řešit daný problém analýzy normovanými metodami i experimentálními postupy

Správně aplikovat analytickou metodu podle zásad správné laboratorní praxe

Vypracovat laboratorní protokol i navrhnout řešení problému

Kombinovat technologické i analytické informace

Literatura -
Poslední úprava: TAJ218 (19.11.2012)

Z:Horáková M.,Lischke P.,Grünwald A.,Chemické a fyzikální metody analýzy vod,04-614-86

Z:Horáková M. a kol.,Analytika vody,2007,978-80-7080-520-6

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Fialová Jana (30.09.2013)

http://www.vscht.cz/ktt/

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ218 (19.11.2012)

1. Odběr a konzervace vzorků, vztah odběru vzorků a zvolené analytické metody, kombinace analytických metod, dokumentace odběru

2. Předúprava vzorků, stanovení sušiny, extrakce, absorpce, zahuštění vzorků, mineralizace

3. RTG fluorescenční analýza, prvková analýza pevných polutantů

4. RTG difraktometrie � stanovení krystalické formy pevných polutantů

5. Ramanova spektroskopie � identifikace korozních produktů

6. Infračervená spektroskopie � identifikace polymerních odpadů

7. Termogravimetrie ve spojení s IR a MS- termický rozklad a analýza odpadů

8. Kvalitativní analýza pevných částic v ovzduší, polétavý prach, prachové imise v pracovním prostředí

9. Imise v životném prostředí, identifikace úsad na rostlinném materiálu

10. Kvalitativní analýza znečištění vody � nepolární a polární organické látky

11. Stanovení celkového organického uhlíku ve vodě

12. Stanovení tenzidů, detergentů a povrchově aktivních látek ve vodě

13. Netěkavé organické látky v půdě, izolace a kvalitativní analýza, organická elementární analýza

14. Komplexní analýza neznámé látky, tvorba protokolu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ218 (19.11.2012)

Analytická chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2,5 70
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Účast na seminářích 2 56
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 60
Zkouškový test 10

 
VŠCHT Praha