PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Alternativní zdroje energie I - N218026A
Anglický název: Alternative Energy Sources I
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://eso.vscht.cz/searchfull/?qs=alternativn%C3%AD&pf=1&pm=1
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pohořelý Michael doc. Ing. Ph.D.
Jiříček Ivo Ing. CSc.
Záměnnost : N218026
Je záměnnost pro: B218004, AB218004, N218026
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (11.07.2013)
Předmět je zaměřen na ekologickou výrobu tepla a transportních paliv při využití energetického potenciálu biomasy, odpadů, solárně-termických a geotermálních systémů pomocí inovativních technologií s možností vytěsnit emise skleníkových plynů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (13.11.2012)

Studenti budou umět:

Analyzovat procesy při výrobě a využití ekologického tepla a transportních paliv

Bilancovat a optimalizovat základní technologie pro spalování paliv a přečerpávání tepla

Navrhnout základní solárně-termický systém pro přípravu teplé vody a přitápění

Posoudit možnost využití odpadu pro výrobu energie spalováním či kompostováním

Literatura -
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (30.09.2013)

R:Alternativní zdroje energie,Fakulta strojní,vydavatelství ČVUT,2003,80-01-02802-X

A:Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v České republice,ČEZ a.s.,978-80-239-8823-9

A:Cihelka J.: Solární tepelná technika, Nakl. T.Malina, Praha, 1994,80-900759-5-9

A:Biomasa obnovitelný zdroj energie,FCC public,2004,80-86534-06-5

A:Godfrey Boyle:Renewable Energy,Oxford University Press,2004,0-19-926178-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (10.02.2015)

Alternativní zdroje energie I.,http://web.vscht.cz/jiriceki

Obnovitelná energie a úspory http://oze.tzb-info.cz/

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (13.11.2012)

lectures

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (13.11.2012)

1. uspěšné splnění písemky v 8. týdnu semestru

2. úspěšné splnění zkouškové písemky ve 13. týdnu semestru

Sylabus -
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (11.07.2013)

1. Teplo a práce, elektromagnetické záření, vyzařování těles, skleníkové plyny a teplota země

2. Klasické a alternativní zdroje tepla, uhlíková stopa, energetická politika a podpora,

3. Obnovitelné zdroje, potenciály, koncentrace, ekonomika projektů, prostá návratnost

4. Biomasa, energetický obsah, vliv vlhkosti, výroba tepla a kogenerace, potenciál

5. Lisovaná a tuhá paliva z fytomasy, úprava a specifikace, technický rozbor, stavy paliv

6. Přímé spalování a účinnost, termochemická přeměna, kotle a regulace, bilance spalování

7. Transportní paliva ze zplyněné biomasy, bioplyn z anaerobní digesce, exergická účinnosti

8. Bioplyn z anaerobní digesce, kogenerační jednotky na bioplyn, produkce metanu

9. Energetické využití odpadů, spalovny, posouzení odpadu podle ternárního diagramu

10. Slunce, sluneční úhly, výška a azimut, přímé a difuzní ozáření, tok energie a záchyt

11. Teplo ze solárních kolektorů, účinnost, rekuperace tepla, bilance kolektoru

12. Navrhování a bilancování solárních soustav pro přípravu TV a přitápění, cena solárního tepla

13. Geotermální zdroje tepla, hydrotermální systémy, tepelné čerpadlo a topný faktor

14. Skladování tepelné energie, fyzické teplo, fázové a chemické akumulátory, podzemní zásobníky.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (11.07.2013)

1. basic knowledge of energy and power,

2. communication skills, keen to learn,

3. skills in elementar mathematics

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (11.07.2013)

Základy matematiky, Základy fyziky, Základy chemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Průběžné a zápočtové testy 50

 
VŠCHT Praha