PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Environmentální chemie - N240009
Anglický název: Environmental Chemistry
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B240003
Další informace: http://uchop.vscht.cz/predmety/zozp
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Březina Milan Ing. CSc.
Jeníček Pavel prof. Ing. CSc.
Záměnnost : Z240009
Je záměnnost pro: AB240003, B240003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na základní pochopení operací používaných při ochraně životního prostředí, zejména se zaměřením na nejmodernější technologie. Zabývá se ochranou čistoty ovzduší, vod a tuhých součástí povrchu Země - zejména půdy. Pozornost je věnována technologiím používaným k čištění odpadních plynů, odpadních vod a nakládání s odpady, zaměřuje se i na předcházení kontaminace životního prostředí. Studenti jsou seznámeni se základním právním rámcem této problematiky a jejím vývojem. V neposlední řadě studenti získají informace o možnostech pokračování ve studiu i výzkumu (zaměřených na ochranu ochraně životního prostředí) na ústavech školy.
Poslední úprava: Březina Milan (14.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat a vysvětlit základní a moderní technologické postupy používané při čištění odpadních plynů, odpadních vod a snižování zátěže životního prostředí produkcí odpadů

Podstatné legislativní aspekty ochrany ovzduší, čistoty vod a odpadového hospodářství

Rozvíjet další metody používané při ochraně životního prostředí při své další práci na ústavech VŠCHT

Poslední úprava: Březina Milan (14.11.2012)
Literatura -

D: Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů, Vejvoda Josef, Machač P., Buryan P.

D: Chemie ovzduší, Víden I.

D: Bindzar J. a kol.,Základy úpravy a čištění vod, VŠCHT Praha, 2009, ISBN 9788070807293

D: Odpadové hospodářství, Mečislav Kuraš, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 2008, ISBN:978-80-86832-34-0

Poslední úprava: Březina Milan (20.08.2013)
Studijní opory -

Studijní podpora na internetu www.vscht.cz

Studijní texty na intranetových stránkách ústavů

Poslední úprava: Březina Milan (14.11.2012)
Sylabus -

1.Zásoby vody na Zemi, voda jako strategická surovina, definice odpadních vod, znovupoužívání a recyklace vod, klasifikace znečišťujících látek

2. Legislativa ochrany čistoty vod, typy stokových sítí, procesy k čištění odpadních vod, linka ČOV. Centralizované a decentralizované systémy

3. Aerobní biologické procesy čištění OV, typy aktivačních systémů, biofilmové reaktory, základní technologické parametry biologického reaktoru. Odstraňování nutričních prvků z odpadních vod

4. Anaerobní čištění odpadních vod a zpracování kalů, typy průmyslových odpadních vod a specifika jejich čištění, využití a likvidace čistírenských kalů

5. Základní pojmy. Technologické procesy v ochraně ovzduší. Legislativa, Snižování emisí oxidů dusíku. Odlučování tuhých znečišťujících částic.

6. Snižování emisí oxidu síry: Jejich vznik, základní strategie snižování emisí, odsiřování uhlí, odsiřování spalin

7. Snižování emisí oxidu uhličitého. Kjotský protokol. Automobilová doprava a katalyzátory.

8. Odstraňování chlorovodíku a fluorovodíku. Odlučování dioxinu

9. Základní pojmy v odpadovém hospodářství, legislativní aspekty

10. Vznik a druhy odpadů

11. Způsoby využívání a odstraňování odpadů

12. Odstraňování jednotlivých druhů odpadů, nové strategie v odpadovém hospodářství, čistší produkce

13. Odpady z vybraných odvětví a jejich odstraňování

14. Kontaminované půdy a způsoby jejich dekontaminace

Poslední úprava: Březina Milan (14.11.2012)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Březina Milan (14.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha