PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Analytika odpadů - N240012
Anglický název: Waste Analysis
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M240009
Pro druh:  
Garant: Janků Josef doc. Ing. CSc.
Rippelová Veronika Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M240009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Janků Josef doc. Ing. CSc. (15.08.2013)
Kategorie pevných odpadů a jejich charakterizace, spolehlivost analýzy, příčiny nesprávných výsledků, typy kontrol, odběr vzorků, analýza komunálního odpadu, nebezpečné odpady, půda - legislativa, analýza in situ, analýza v laboratoři. Klasifikace nebezpečných odpadů zejména z naftového, petrochemického a energetického průmyslu, metody odběru a zpracování vzorku specifické pro nebezpečné odpady, odhad a základní metody stanovení nebezpečných vlastností těchto odpadů (prvkové složení, hořlavost, výbušnost, oxidační stabilita a schopnosti, dráždivost a korozivita, toxicita aj.) Metody stanovení polyaromatických uhlovodíků (PAU), PCBs, PCDF PCDD, pesticidů a herbicidů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Janků Josef doc. Ing. CSc. (14.08.2013)

Studenti budou umět:

Pracovat se základní legislativou analýzy pevných odpadů

Rozhodovat o volbě metodiky potřebných zkoušek

Provádět analýzy běžných pevných odpadů průmyslových, komunálních a kontaminovaných zemin

Samostatně vyhodnotit a zpracovat výsledky zkoušek

Literatura -
Poslední úprava: Janků Josef doc. Ing. CSc. (29.02.2016)

Z: Analýza organických látek. Sborník přednášek. Vydal: Ing.Václav helán - 2 THETA Český Těšín 1999ISBN: 80-90902432-9-0

Z: Analýza organických látek v životním prostředí. Sborník přednášek. Vydal: Ing. Výclav Helán - 2 THETA Český Těšín 2002ISBN: 80-86380-12-2

D: United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service: Soil

Taxonomy, A Basic systém of Soil Classification for Making and Interpreting Soil Surveys,

Second Edition, Washington, 1999.

D: EPA method 5021 � Volatile organic compounds in soils and other solid matrices using

equlibrium headspace analysis

Studijní opory -
Poslední úprava: Janků Josef doc. Ing. CSc. (15.08.2013)

http://www.vscht.cz/uchop

Metody výuky
Poslední úprava: Janků Josef doc. Ing. CSc. (14.08.2013)

přednášky v českém jazyce

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Janků Josef doc. Ing. CSc. (14.08.2013)

diskuze na přednáškách

Sylabus -
Poslední úprava: Janků Josef doc. Ing. CSc. (14.08.2013)

1. Charakterizace kategorií tuhých odpadů, produkce a složení

2. Správnost analýz, zdroje chyb, typy kontrol, rozsah rozborů

3. Manipulace a zacházení se vzorky tuhých odpadů

4. Analýza tuhých komunálních odpadů

5. Hodnocení chemických odpadů

6. Rychlé analytické methody

7. Zeminy - ukazatelé a normativy

8. Analýzy v polních podmínkách

9. Headspace analýzy

10. Kolorimetrické metody - chemisorpce

11. Analýza kontaminovaných pevných matric ve stabilních laboratořích

12. Těkavé organické látky - alifatické, aromatické, halogenované a ostatní těkavé

13. Problémové organické látky (PCBs, pesticidy, herbicidy)

14. Těžké kovy

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Janků Josef doc. Ing. CSc. (15.08.2013)

Absolvování Analytiky I a II

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Janků Josef doc. Ing. CSc. (15.08.2013)

anorganická a oganická chemie,

základy analytické chemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha