PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Tvorba vědeckotechnických prezentací - N240013
Anglický název: Creation of scientific presentations
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B240005
Pro druh:  
Další informace: http://uchop.vscht.cz/predmety/tvtp
Garant: Martinec Marek Mgr. Ing. Ph.D.
Škarohlíd Radek Ing.
Je záměnnost pro: N240002, M240002, AB240005, AM240002, B240005
Anotace -
Poslední úprava: Martinec Marek Mgr. Ing. Ph.D. (18.02.2015)
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a metodami tvorby systematické vědecké práce a zároveň jim k tomu poskytnout náležitou znalost technických nástrojů (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, editace grafických podkladů a další), detailně je probírána problematika citací v technické literatuře. Předmět zároveň poskytuje rámcová pravidla pro úspěšnou ústní prezentaci vědecké práce. Veškerá vyučovaná látka je během výuky procvičována.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Martinec Marek Mgr. Ing. Ph.D. (18.02.2015)

Students will be able to:

Create and technically write a Bachelor thesis

Create scientific documents using MS Word and MS Excel

Create a presentation in MS Powerpoint

Successfully present scientific results

Literatura -
Poslední úprava: Martinec Marek Mgr. Ing. Ph.D. (18.02.2015)

BUDAI, David, Petr BROŽA a Jan POLZER. Bible Microsoft Office 2010: [průvodce pro každého]. Brno: Extra Publishing, c2010, v, 334 s. ISBN 9788074131189.

PÍRKOVÁ, Kateřina. Microsoft Word 2010: podrobná uživatelská příručka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 365 s. ISBN 9788025130339.

BARRILLA, Jiří, Pavel SIMR a Květuše SÝKOROVÁ. Microsoft Excel 2010: podrobná uživatelská příručka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 416 s. ISBN 9788025130315.

DANNHOFEROVÁ, Jana. Microsoft PowerPoint: podrobná uživatelská příručka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 400 s. ISBN 9788025130766.

LAPÁČEK, Jiří. Microsoft Outlook 2010: podrobná uživatelská příručka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 344 s. ISBN 9788025131503.

Studijní opory -
Poslední úprava: Martinec Marek Mgr. Ing. Ph.D. (18.02.2015)

Nápověda a postupy k MS Office: https://support.office.com/cs-cz/

Základy ústní prezentace: http://www.geografie.webzdarma.cz/prezentovani.pdf

Metody výuky -
Poslední úprava: Martinec Marek Mgr. Ing. Ph.D. (18.02.2015)

Předmět je vyučován v počítačových učebnách VŠCHT Praha. Výuka je prováděna formou cvičení která kombinují stručný teoretický výklad s extenzívním řešením praktických úloh. Studentovi jsou předkládány reálné problémy k řešení za pomoci programů Word, Excel a dalších zejména využitelné při tvorbě bakalářských a diplomových prací. Další část předmětu je věnována tvorbě prezentace v MS Powerpoint. Tato část přednášek je spojena se základy úspěšného přednesu prezentace pro odborné i laické posluchače zakončené samostatnou prezentací.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Martinec Marek Mgr. Ing. Ph.D. (18.02.2015)

1. Verification of existing knowledge - test

2. Introduction, work with Windows, file backup, work with mail, archiving programs

3. Basic principles and methods of making good scientific work (bachelor and master thesis)

4. Basic word processing in MS Word - styles

5. MS Word, automatic numbering, bullets, inserting objects, automatic links

6. MS Word, sections, automatic correspondence

7. Citations in the technical literature - rules, EndNote

8. MS Excel, basic functions, paste functions

9. MS Excel, creating and inserting charts and graphs into technical literature

10. MS Excel, advanced features, numerical solution of technical problems

11. MS PowerPoint, design and layout presentation

12. MS PowerPoint, creating posters, working with images and photos

13. Principles of the successful oral presentation of scientific work

14. Presentation of students works, summary

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Martinec Marek Mgr. Ing. Ph.D. (18.02.2015)

Znalost práce s PC.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Martinec Marek Mgr. Ing. Ph.D. (18.02.2015)

Žádné.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Martinec Marek Mgr. Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Pro získání klasifikovaného zápočtu je nezbytné úspěšné splnění všech zadaných úkolů.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha