PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Ekotoxikologie - N240018
Anglický název: Ecotoxicology
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Platnost: od 2016 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://ekotoxikologie.vscht.cz
Garant: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA (05.11.2012)
Cílem předmětu je ukázat principy ekotoxikologické práce a to především jako nástroje hodnocení účinků látek přítomných v životním prostředí na různé biologické druhy a na rovnováhu ekosystémů. Hodnocení ůčinků látek je vedle analyické práce významným bodem environmentálního monitoringu. Součástí předmětu je přehled širokého spektra testů toxicity jejich aplikace v odpaovém hospodářství či v ochraně životního prostředí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA (05.11.2012)

Studenti budou umět interpretovat křivku dávka odpověď, indexy toxicity jako jsou EC50, NOEC, LOEC. Studenti budou schopni popsat design testu toxicity a zvolit si jeho vhodný postupStudenti budou schopni navrhnout vhodnou sadu testů toxicity pro určitý typ studie. Studenti budou znát testy toxicity na organismy různých trofických úrovní.

Literatura -
Poslední úprava: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA (05.11.2012)

Z: Kočí, V., Mocová, K.A.: Ekotoxikologie pro chemiky (skripta). VŠCHT Praha 2009, pp200.

D: Ekotoxikologické biotesty. Editor CD: Vladimír Kočí, Blahoslav Maršálek, Olga Halousková. ©Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., 2005.

Studijní opory -
Poslední úprava: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D. (21.09.2017)

Studijní podpora bude do konce září v moodle e-learning.vscht.cz

Studijní texty na intranetových stránkách ústavu 240.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: KOBETICK (23.06.2015)

1. Introduction to ecotoxicology. Relationship bioassays and chemical analysis in environmental monitoring.

Second Toxicity. Design toxicity tests. Basic ecotoxicological parameters. Bioconcentration, biomagnification. Relation between structure and toxicity of the substance. Estimates of the toxic effects of substances on the basis of structural analysis. Biotest. Toxicity tests. Toxicity testing at different organizational levels of the test system.

3. Evaluation and interpretation of data. Dose response curve. Experimental determination of toxicity.

4. Factors influencing the toxicity of the substances. Physico-chemical factory. Environmental factory. Interactions between poisons. Toxicity of mixtures of toxins. Biological faktory.Faktory influencing the results of toxicity tests. Methods of pre-treatment and the importance of methods for testing. Pretreatment to remove interferences. Pretreatment on terms and conditions acceptable to organisms. Pretreatment to separate the different toxic substances. To test the toxicity of mixed samples and samples from the environment.

6. Test.

7th Ecotoxical effects of chemicals in the aquatic environment.

8th Ecotoxical effects of chemicals in the soil environment.

9th Ecological and practice. Legislation. Risk analysis.

10.Exkurze on ecotoxicological workplace.

11.Biodostupnost chemicals and methods of evaluation.

12.Ecotoxicity - different mechanisms and levels of toxicity.

13.Ecotoxicity different chemical groups (metals, pesticides, dioxins, nanomaterials)

14.Test.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA (20.08.2013)

Žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 40
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha