PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy biologie - N240022
Anglický název: Fundamentals of Biology
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D.
Je záměnnost pro: AB240006, B240006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D. (26.02.2016)
Přednáška zahrnuje popis obecných biologických dějů na úrovni buňky, orgánů, celých organismů i populací. Seznamuje se všemi skupinami organismů od nebuněčných virů, přes jednobuněčné organismy až k mnohobuněčným. Zvláštní důraz je kladen na témata související s působením toxických látek a ochranou životního prostředí (fyziologie stresu, imunitní systém, klasická a molekulární genetika, vztahy mezi organismy). V rámci předmětu jsou také představeny vybrané metodiky používané v jednotlivých biologických odvětvích (např. rodokmenová metoda v klasické genetice, metody analýzy DNA a genového inženýrství). Obsah přednášek je uzpůsoben posluchačům nebiologických oborů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D. (17.07.2013)

Studenti budou umět:

Základní strukturu a funkce organel, buněk a organismů.

Základy molekulární biologie.

Základy stresových a obranných reakcí organismů.

Vyhledat nomenklaturu organismů a jejich zařazení do systému pro vlastní praktické využití (např. při psaní bakalářské či diplomové práce).

Literatura -
Poslední úprava: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D. (14.04.2016)

Z: Alberts, B. a kol.,Základy buněčné biologie,Úvod do molekulární biologie buňky,Espero Publishing,Praha,2005,80-902906-0-4.

Z: Kubišta, V.,Buněčné základy životních dějů,Scientia,Praha,1998,80-7183-109-3.

D: Rosypal, S. a kol.,Přehled biologie,Scientia,Praha,1994,80-85827-32-8.

D: Kimball,J.W., Biology (online), http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/F/FallTerm.html

Studijní opory -
Poslední úprava: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D. (15.09.2017)

Prezentace k přednáškám budou do konce září dostupné na webu. Až to bude, uvidíte zde příslušný odkaz.

Sylabus -
Poslední úprava: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D. (07.12.2015)

1. Historie oboru. Základní vlastnosti živých struktur.

2. Stavba prokaryotní buňky. Bakterie. Modelové organismy.

3. Stavba eukaryotní buňky. Jednobuněčné eukaryotní organismy.

4. Genetická informace. Struktura a funkce DNA. Replikace.

5. Struktura a funkce RNA. Proteosyntéza. Regulace genové exprese.

6. Vybrané metody molekulární biologie. Viry - stavba a rozmnožování.

7. Rozmnožování a individuální vývoj organismů.

8. Základy klasické genetiky.

9. Imunitní systém živočichů.

10. Fyziologie stresu.

11. Struktura a základní rozdělení systému rostlin. Modelové organismy.

12. Struktura a základní rozdělení systému živočichů. Modelové organismy.

13. Struktura a základní rozdělení systému hub. Modelové organismy.

14. Vybrané kapitoly z evoluční biologie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D. (17.07.2013)

Žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.9 54
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha