PředmětyPředměty(verze: 891)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Laboratoř hodnocení odpadů - N251012
Anglický název: Waste assessment: Laboratory
Zajišťuje: Děkanát FTOP (251)
Platnost: od 2015 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Anotace -
Poslední úprava: Hendrych Jiří Ing. Ph.D. (05.04.2016)
Studenti si osvojí praktické dovednosti prostřednictvím absolvování úloh na témata uvedená v sylabu. Seznámí se průřezově s problematikou dané oblasti od přípravy a zpracování matric, použití instrumentální techniky až po vyhodnocení a interpretaci dat.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hendrych Jiří Ing. Ph.D. (05.04.2016)

Studenti budou umět:

Aplikovat teoretické znalosti a laboratorní dovednosti při praktické činnosti a osvojit si nové postupy, zprovoznit instrumentální techniku, pořídit datovou základnu, zpracovat data, vyvodit závěry, provedenou činnost a výsledky zdokumentovat protokolem.

Literatura -
Poslední úprava: Hendrych Jiří Ing. Ph.D. (05.04.2016)

D: Kuraš, M.; Odpadové hospodářství; Vodní zdroje Ekomonitor, 2008, ISBN: 978-80-86832-34-0.

D: Janků, J.; Analytika odpadů; VŠCHT Praha, Praha 2010.

D: Normované postupy související s danou tematikou

D: Klouda, P.; Moderní analytické metody; nakladatelství Pavel Klouda, 2003, ISBN: 80-86369-07-2.

Studijní opory -
Poslední úprava: Hendrych Jiří Ing. Ph.D. (05.04.2016)

Studijní materiály dostupné na webových stránkách Ústavu chemie ochrany prostředí http://www.vscht.cz/uchop/ a Ústavu technologie ropy a alternativních paliv http://utrap.vscht.cz/studium/laboratore; návody poskytnuté vyučujícím.

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Hendrych Jiří Ing. Ph.D. (05.04.2016)

Absolvování všech úloh. Hodnocení se opírá o výsledky testů před úlohami, provedení laboratorních úloh a zpracování protokolů.

Sylabus -
Poslední úprava: Hendrych Jiří Ing. Ph.D. (05.04.2016)

Studenti budou provádět:

Vyluhování, mineralizaci, rozpouštědlovou extrakci, titrační křivku, modifikovanou sekvenční extrakci, destilační zkoušku, stanovení bodu vzplanutí a hustoty paliv, stanovení vody v ropě, rektifikaci dvousložkové směsi, stanovení chemických, fyzikálních a fyzikálně-chemických ukazatelů, zpracování experimentálních dat.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hendrych Jiří Ing. Ph.D. (05.04.2016)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha