PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Biotechnologie I - N319004
Anglický název: Biotechnology I
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B319003
Pro druh:  
Garant: Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B319003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (20.11.2014)
Biotechnologické procesy zasahují v současnosti do mnoha oblastí lidské činnosti. Studenti jsou nejprve obecně seznámeni s podstatou biotechnologií a jejich klasifikací. Následně jsou probírány jednotlivé prvky biotechnologického procesu na modelu s mikrobním producentem zahrnující výběr surovin, přípravu průmyslových kultivačních medií, požadavky na průmyslový mikrorganismus, uspořádání procesů a jejich regulaci. Samostatná část je věnována odlišnostem procesů spojených a použitím rostlinných nebo živočišných buněk. Obecné poznatky jsou dále detailně rozvedeny na konkrétních příkladech procesů pro produkci významných sloučenin, respektive dekontaminaci životního prostředí. V rámci semináře studenti připravují referát věnovaný biotechnologické produkci vybrané látky.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (18.11.2012)

Studenti budou umět:

vysvětlit podstatu jednotlivých skupin biotechnologických procesů

popsat požadované vlatnosti průmyslově používaných nástrojů biotechnologie (živé organismy nebo jejich části)

vysvětlit základní způsoby řízení a regulace biotechnologických procesů

popsat technologické postupy výroby významných sloučenin (aminokyselin, vitamínů, antibiotika ad.) a dekontaminace životního prostředí

Literatura -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (18.11.2012)

Z: Demain, A.L.: Biotechnology for Beginners, Academic Press, London, 2007, 0123735815

D: Flickinger, M: Encyclopedia of Industrial Biotechnology, Bioprocess, Bioseparation, and Cell Technology, Wiley, Hoboken, 2010, 9780471799306

Studijní opory -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (18.11.2012)

http://eso.vscht.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.12.2012)

1. Úvod do problematiky, vysvětlení pojmů, klíčová historická data

2. Členění biotechnologií, celkový přínos biotechnologií

3. Přehled základních technik přípravy biologického činitele

4. Technologické, ekonomické a bezpečnostní požadavky na průmyslový mikroorganismus

5. Suroviny pro biotechnologie

6. Vývoj a příprava kultivačních médií

7. Design základních typů bioprocesu

8. Základní principy izolace a purifikace biotechnologických produktů

9. Kultivace rostlinných a živočišných buněk

10. Příklady průmyslové produkce aminokyselin

11. Příklady průmyslové produkce vitamínů a nukleotidů

12. Příklady průmyslové produkce antibiotik

13. Příklady průmyslové produkce alkaloidů

14. Environmentální biotechnologie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (18.11.2012)

Biologie, Biochemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 7
Obhajoba individuálního projektu 0.2 6
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 111 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 10
Protokoly z individuálních projektů 20
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha