PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Biotechnologie v životním prostředí - N319021
Anglický název: Environmental Biotechnology
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M319003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (17.11.2012)
Biotechnologické procesy mají v současné ochraně životního prostředí nezastupitelné místo. Využití biologických procesů pro rozklad kontaminantů prostředí, šetrná těžba surovin a další nové metody pro ochranu prostředí patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející biotechnologie. Úvodní přednášky poskytnou studentům obecné informace, které jsou nezbytné pro návrh konkrétních technologií. Detailně jsou charakterizovány jednotlivé skupiny kontaminantů životního prostředí, metabolické dráhy jejich rozkladu, a kinetika biodegradačních procesů. Podrobně jsou rovněž vysvětleny faktory vnějšího prostředí ovlivňující tyto otevřené biotechnologické procesy. Na konkrétních příkladech jsou probrány jednotlivé typy bioremediačních procesů včetně odstraňování těžkých kovů. Pozornost je rovněž věnována využití mikroorganismů při těžbě nerostných surovin. Závěrečné přenášky poskytují informace o destruktivních účincích mikroorganismů na různé materiály a možnostech ochrany. V rámci semináře vypracují student samostatný projekt, kde na základě literárních údajů navrhnou konkrétní bioremediační proces.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.06.2013)

Studenti budou umět:

metabolické dráhy rozkladu perzistentních látek a kinetiku těchto rozkladných procesů;

navrhnout přípravu biologického činitele pro účinnou dekontaminaci znečištěného prostředí;

navrhnout konkrétní biologický proces dekontaminace znečištěné matrice;

posoudit rizika spojená s přítomností kontaminantu v prostředí a s navrženým biotechnologickým zásahem

Literatura -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (17.11.2012)

Z:Moo-Young, M:Comprehensive Biotechnology (2nd ed.), Volume 6: Environmental Biotechnology and Safety, Elsevier, Amsterdam, 2011,9780080885049

Z:Jördening, H.-J.:Environmental Biotechnology: Concepts and Applications, Wiley, Weinheim, 2005, 9783527604289

Studijní opory -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (17.11.2012)

http://eso.vscht.cz/

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (30.08.2013)

1. Introduction - possibilities and current use of biotechnological processes in the environment

2. Contamination of the environment, classification of pollutants; definition of persistent compounds, toxicity

3. Characteristics and development of technological strains for bioremediation processes

4. Biochemical pathways of biodegradation of persistent compounds, their evolution and genetic determination

5. Kinetics of biodegradation processes

6. Overview of biotechnological processes for treatment of municipal and industrial waste

7. Physico-chemical, biological and engineering aspects of modern bioremediation processes

8. Biofilm - the theory of its origin, characteristics, its application in bioremediation processes

9. Bioremediation technology I - reactor processes

10. Bioremediation technology II - processes "on site" and in situ

11. Biotechnological processes for the elimination of heavy metals from the environment

12. Phytoremediation

13. Biotechnology in mining of mineral resources

14. Biodeterioration - explanation of biological decomposition of natural and synthetic materials, technologies protect against the decomposition

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (17.11.2012)

Biochemie, Mikrobiologie, Bioinženýrství, Organická chemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,3 7
Obhajoba individuálního projektu 0,2 6
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 111 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 20
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha