PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř biotechnologií II - N319023
Anglický název: Biotechnology: Laboratory II
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M319012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)
Předmět je experimentálního charakteru, v rámci kterého studenti pokračují v experimentální práci zahájené v rámci předmětu Laboratoř biotechnologií I. Prohloubí své teoretické znalosti vymezené oblasti, případně si osvojí další metodiky související se zadaným tématem. Pokračují v systematické experimentální práci a spolupodílí se na směřování badatelských aktivit i na strategií pro jejich řešení. V průběhu práce si prohloubí znalosti metodik pro získávání a zpracování experimentálních dat, naučí se je vhodnými způsoby vyhodnotit, srovnat s publikovanou literaturou a vypracovat výzkumnou zprávu se strukturou vědeckých článků.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)

Studenti budou umět:

Samostatně plánovat a provádět laboratorní experimenty v plném rozsahu dostupných metodik určených pro dané individuální téma.

Podrobně analyzovat a hodnotit experimentální data, zpracovávat je ve formě vědecké publikace s uvedením přesných literárních zdrojů.

Prezentovat výsledky jejich experimentální činnosti a obhajovat je formou prezentace a diskuze.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)

Literaturu k jednotlivým tématům individuální práce si hledají studenti s pomocí sekundárních literárních zdrojů.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)

http://www.vscht.cz/kch/download/navody/indiv.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)

Předmětem laboratoří jsou samostatná témata vypisovaná pedagogy. V rámci zpracování těchto témat si osvojí studenti moderní laboratorní techniky zejména v následujících oborech: biotechnologie, mikrobiologie, buněčná fyziologie, bioinženýrství a dalších. Laboratorní práce studentů bude vycházet ze zkušeností získaných v rámci předmětu Laboratoř biotechnologií I. Studenti v průběhu předmětu prohloubí teoretické znalosti v dané oblasti vymezené tématem a zapojí tyto vědomostí do širšího kontextu. Na začátku experimentální práce vypracují systematický plán práce, podle kterého provedou laboratorní experimenty. Výsledky pokusů zpracují, vyhodnotí a srovnají s dostupnými údaji v literatuře. Na základě těchto výsledků vypracují zprávu ve formě vědecké publikce s obvyklou strukturou. Při zpracování dodrží všechny formální požadavky na rozsah práce, strukturu textu, obrázkové přílohy a citace literárních zdrojů. Práce bude zakončena obhajobou, na kterou si studenti připraví prezentaci a tu přednesou a obhájí před odbornou komisí složenou z pedagogických pracovníků.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)

Laboratoř biotechnologií I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Obhajoba individuálního projektu 0,1 3
Práce na individuálním projektu 0,9 24
7 / 7 195 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 30
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha