PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Přírodní a modifikované polysacharidy ve farmacii - N321022
Anglický název: Natural and Modified Polysaccharides in Pharmacy
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M321002
Pro druh:  
Garant: Sinica Andrej doc. Mgr. Ph.D.
Čopíková Jana prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M321002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Čopíková Jana prof. Ing. CSc. (15.11.2012)
Polysacharidy jsou přírodní biopolymery, které mají široké uplatnění ve farmaceutickém průmyslu. Polysacharidy, jejich deriváty a oligomery nemají v lékových formách pouze doplňující funkci, ale také se mohou přímo podílet na léčivých účincích farmaceutických preparátů. Studenti jsou v rámci předmětu seznámeni se zdroji, strukturou a fyzikálními vlastnostmi polysacharidů a jejich oligomerů, které jsou významné pro lékařství. Dále jsou vysvětleny fyzikální a chemické vlastností polysacharidů, způsoby přípravy biologický účinných derivátů a oligosacharidů. Podstatná část přednášek je věnována aplikacím a biologickému významu polysacharidů v lécích a dalších farmaceutických preparátech
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Čopíková Jana prof. Ing. CSc. (15.11.2012)

Studenti budou umět:

Na základě struktury polysacharidu navrhnout jeho použití jako obalové, doplňující a biologicky účinné látky.

Samostatně se rozhodnout, který polysacharid je vhodný jako plnidlo, rozvolňující nebo biologicky účinná látka.

Samostatně zvážit léčivý benefit určitého farmaceutického produktu nebo potravinového doplňku obsahující polysacharid.

Samostatně navrhnout metody, které objasní strukturu polysacharidu.

Literatura -
Poslední úprava: Čopíková Jana prof. Ing. CSc. (01.10.2013)

Z: Martínková Jiřina a kol.: Farmakologie, Grada, 2007, ISBN-13: 978-80-247-1356-4

Z: Lüllmann Heinz, Mohr Klaus, Wehling Martin: Farmakologie a toxikologie, Grada, 2004, ISBN 80-247-0836-1

D: Dumitriu Severien: Polysaccharides in Medicinal Applications, Marcel Dekker, INC, 1996, ISBN 0-8247-9540-7

Studijní opory -
Poslední úprava: Čopíková Jana prof. Ing. CSc. (15.11.2012)

Journal: Carbohydrate Polymers

Végh R.: Farmaceutická technologie,CPress, 2011, 978-80-251-3319-4

Sylabus -
Poslední úprava: Čopíková Jana prof. Ing. CSc. (15.11.2012)

1. Zdroje, funkce a metabolismus polysacharidů, jejích význam v přírodě

2. Názvosloví polysacharidů, chemické složení a významné funkční skupiny

3. Strukturní rozmanitost a konformace polysacharidů, komplexy polysacharidů a dalších látek (bílkoviny, polyfenoly, makrocykly)

4. Postupy izolace polysacharidů z přírodních surovin, purifikace a odstranění balastních bílkovin, polyfenolů a polysacharidů

5. Strukturní analýza polysacharidů � spektroskopické metody (vibrační spektroskopie a NMR)

6. Strukturní analýza polysacharidů � separační metody (stanovení monosacharidového složení, analýza konfiguraci glykosidových vazeb, molekulová hmotnost a viskozita)

7. Strukturní analýza polysacharidů � termická analýza, rentgenová difraktometrie, mikroskopické metody

8. Polysacharidy jako hydrokoloidy � funkce a vlastnosti, tvorba gelů a filmů

9. Polysacharidy jako polyelektrolyty � ionizace funkčních skupin, rozpustnost, interakce s ionty opačného náboje (kationy kovů, aniony organických kyselin)

10. Polysacharidy jako účinné látky v medicíně � nosiče léku, obvazové materiály, náhrada biologických tkání

11. Polysacharidy jako účinné látky v medicíně � biologicky aktivní polysacharidy, antikoagulační a imunomodulační vlastností

12. Metody chemické modifikaci polysacharidů, deriváty polysacharidů a jejích funkce v lékových formách

13. Oligomery získané z polysacharidů, cyklodextriny a glykodendrimery � příprava a funkce v lékových formách

14. Ekologický aspekt aplikace polysacharidů v léčivech

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Čopíková Jana prof. Ing. CSc. (15.11.2012)

N111048 Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob, N111050 Lékové formy

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 10
Zkouškový test 50
Průběžné a zápočtové testy 20

 
VŠCHT Praha