PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Fyziologie a pathofyziologie lidské výživy - N323021
Anglický název: Physiology and Pathophysiology of Human Nutrition
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M323008
Pro druh:  
Další informace: http://jan.panek@scht.cz
Garant: Kohout Pavel doc. MUDr. Ph.D.
Pánek Jan doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M323008
Anotace -
Poslední úprava: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (13.08.2013)
Předmět seznamuje s fyziologií gastrointestinálního traktu a souvisejícími orgány a procesy, s trávením a metabolismem jednotlivých živin. Pathofyziologie výživy seznamuje posluchače s poruchami fyziologických procesů gastrointestinálního traktu a se základy výživy a dietetiky v léčbě a prevenci chorob hromadného výskytu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (13.08.2013)

Studenti budou umět:

Vysvětlit význam a funkci jednotlivých částí gastrointestinálního traktu

Vysvětlit význam a funkci jater, ledvin a pankreatu

Objasnit změny, ke kterým dochází v organismu při poruchách příjmu potravy

Literatura -
Poslední úprava: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (13.08.2013)

Z: Kohout P., Rušavý Z., Šerclová Z. Vybrané kapitoly z klinické výživy I. Forsapi, Praha, 2010. ISBN 978-80-87250-08-2

D: Krch F. D. Poruchy příjmu potravy. Grada Publishing a. s., Praha, 2005. ISBN 80-247-0840-X

D: Lukáš K., Žák A. Gastroenterologie a hepatologie. Grada Publishing a.s., Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1787-6

D: Pánek J., Pokorný J., Dostálová J., Kohout P. Základy výživy. Svoboda Servis, Praha, 2002. ISBN 80-86320-23-5

D: Referenční hodnoty pro příjem živin. Společnost pro výživu. Výživa servis s.r.o., Praha, 2011. ISBN 978-80-254-6987-3

Z: Silbernagl S., Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka. Grada Publishing a.s., Praha, 2004. ISBN 80-247-0630-X

D: Silbernagl S., Lang F. Atlas patofyziologie člověka. Grada Publishing a.s., Praha, 2001. ISBN 80-7169-968-3

Z: Svačina Š. a kol. Klinická dietologie. Grada Publishing a.s., Praha, 2008. ISBN-978-80-247-2256-6

D: Velíšek J., Hajšlová J. Chemie potravin. Ossis, Tábor, 2009. ISBN 978-80-86659-17-6

D: Vokurka M. a kol. Velký lékařský slovník. 8. Aktualizované vydání, Maxdorf, Praha, 2004. ISBN 978-80-7345-166-0

Studijní opory -
Poslední úprava: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (13.08.2013)

Food and Nutrition Information Centre, http://fnic.nal.usda.gov/

Nutrition Government; http://www.nutrition.gov/

Food and Drug Administration (FDA); http://www.fda.gov/

European Food Safety Authority (EFSA); http://www.efsa.europa.eu

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ323 (16.08.2013)

1. The importance of major nutrients, essential substances and micronutrients in the diet.

2. Physiology of the gastrointestinal tract I.

3. Physiology of the gastrointestinal tract II.

4. The function and role of the liver and pancreas.

5. Absorption and transport of nutrients, the role of blood and lymphatic circulation in nutrition.

6. Endocrine glands, hormonal regulation of digestion and metabolism of nutrients.

7. Regulation and metabolic disorders of calcium and other minerals.

8. The excretion of substances, the role of the kidneys, causes and consequences of of renal impairment.

9. Nutrition and Eating Disorders.

10. Disorders of carbohydrate digestion and metabolism, diet in the prevention and treatment of diabetic patients.

11. Nutrition in prevention and treatment of cardiovascular disease and dyslipidemia.

12. Nutrition in prevention and treatment of cancer.

13. Nutrition in prevention and therapy of diseases of the gastrointestinal tract, pancreas, liver and gallbladder.

14. Food intolerance and allergies, nutrition at gout disease.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (13.08.2013)

Chemie potravin, Biochemie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (13.08.2013)

Chemie potravin, Biochemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,4 11
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha