PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Analytické metody ve forenzní analýze - N323050
Anglický název: Analytical methods in forensic expertise
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B323012
Další informace: http://web.vscht.cz/poustkaj
Garant: Poustka Jan prof. Dr. Ing.
Hajšlová Jana prof. Ing. CSc.
Koplík Richard prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: B323012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět posluchače seznamuje se strategií laboratorní forenzní expertízy využívající moderní analytické methody aplikovatelné specializovanými forenzními laboratořemi i výzkumnými pracovišti. V úvodní části je prezentována technika odběru vzorků s akcentem na specifika dané matrice. Navazující přednášky představují jednotlivé skupiny instrumentálních i bioanalytických technik, jejichaplikace je dokumentována na řadě konkrétních případových studií. Velká pozornost je věnována otázkám zajištění kvality analytických dat a jejich interpretaci.
Poslední úprava: TAJ323 (23.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Principy a aplikace metod přípravy vzorku ve forenzní analýze

Principy a aplikace separačních a spektrometrických metod ve forenzní analýze

Principy a aplikace bioanalytických metod ve forenzní analýze

Principy a aplikace multivariační analýzy dat a databází ve forenzní analýze

Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)
Literatura -

R: Bell, S.: Forensic Chemistry. Prentice Hall, 2006. ISBN: 9780321765758

R: Khan, J., Kennedy, T.J., Christian, D.: Basic Principles of Forensic Chemistry. Humana Press, 2011. ISBN: 9781934115060

R: Ahuja, S., Jespersen, N. (Ed.): Modern Instrumental Analysis. Elsevier, 2006. ISBN: 9780444522597

R: Skoog, D.A., Holler, F.J., Crouch, S.R.: Principles of Instrumental Analysis. Brooks Cole, 2006. ISBN: 978-0495012016

A: Yinon, J. (Ed.): Advances in Forensic Applications of Mass Spectrometry. CRC Press, 2004. ISBN: 0-8493-1522-0

Poslední úprava: Poustka Jan (15.07.2013)
Studijní opory -

Přednášky a další materiály na www stránkách v systému elektronických studijních opor www.vscht.cz/eso.

Poslední úprava: Poustka Jan (14.11.2012)
Sylabus -

1. Strategie odběru vzorků, transport a skladování.

2. Zajištění jakosti ve forenzní analýze, rozhodovací analýza, legislativní aspekty.

3. Screeningové metody - cílené a necílené.

4. Principy anorganické a organické mikroanalýzy.

5. Role separačních metod ve forenzní analýze.

6. Základy chirálních separačních technik a chirálních optických metod.

7. Aplikované elektromigrační metody.

8. Aplikované metody atomové spektroskopie.

9. Aplikovaná infračervená a Ramanova spektrometrie.

10. Aplikovaná nukleární magnetická resonanční spektrometrie.

11. Aplikovaná plynová a kapalinová chromatografie.

12. Aplikovaná hmotnostní spektrometrie.

13. Senzory a bioanalytické techniky.

14. Databáze, strategie vyhodnocování experimentálních dat.

Poslední úprava: Poustka Jan (15.07.2013)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie I - N402002

Poslední úprava: Poustka Jan (15.07.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha