PředmětyPředměty(verze: 854)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Techniky měření a interpretace luminiscenčních spekter - N402011
Anglický název: Techniques of Measurement and Interpretation of Luminiscence Spectra
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 14 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Fähnrich Jan Mgr. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Fähnrich Jan Mgr. CSc. (19.11.2012)
Předmět je zaměřen na pochopení dějů, které se uplatňují při fotoluminiscenčních dějích a ovlivňují využitelnost fotoluminiscence v analytických aplikacích. Je podáván přehled základních způsobů využití fotoluminiscence v analytické, průmyslové a výzkumné praxi.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fähnrich Jan Mgr. CSc. (19.11.2012)

Studenti budou umět:

Zvolit fotoluminiscenční analytickou metodu v těch případech, kdy je vhodná pro řešení daného problému

Použít tuto metodu správným způsobem s vědomím faktorů, které mohou nepříznivě ovlivnit spolehlivost výsledku

Literatura -
Poslední úprava: Fähnrich Jan Mgr. CSc. (27.08.2013)

Z: Lakowicz J.R., Principles of Fluorescence Spectroscopy, Springer, 2006, ISBN 13: 978-0387-31278-1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Studijní opory -
Poslední úprava: Fähnrich Jan Mgr. CSc. (02.07.2013)

Encyclopedia of Analytical Chemistry

Copyright © 1999-2013 by John Wiley and Sons, Inc.

Electronic Absorption and Luminescence

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470027318/toc

Sylabus -
Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)

1. Základní pojmy: energetické stavy molekuly, Jablonského diagram

2. Franck-Condonův princip, transiční moment, kvantový výtěžek a kvantová účinnost

3. Přístrojová technika: zdroje excitačního záření, monochromátory, kyvety

4. Detekce luminiscenčního záření

5. Měřené závislosti: excitačně emisní matice, shášení luminiscence, Stern-Volmerova rovnice

6. Měření kvantového výtěžku absolutními a relativními metodami

7. Analytické využití luminiscence: kvalitativní analýza, vliv struktury látky

8. Kvantitativní analýza

9. Luminiscence v organické a anorganické analýze

10. Detekce v chromatografii, derivatizační metody

11. Speciální techniky: časově rozlišená luminiscence, korelační spektroskopie

12. Metody využívající přenos energie, Špolského jev

13. Nízkoteplotní spektrometrie, polarizace luminiscence, fosforescence za pokojové teploty

14. Chemiluminiscence, kinetická měření, fotoluminiscenční čidla

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fähnrich Jan Mgr. CSc. (02.07.2013)

Analytická chemie

Fyzika

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha