PředmětyPředměty(verze: 878)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Analýza z hlediska původu vzorku: životní prostředí - N402028
Anglický název: Analysis by Origin: Environmental Samples
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Fähnrich Jan Mgr. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Fähnrich Jan Mgr. CSc. (19.11.2012)
Předmět podává přehled některých postupů používaných při analýzách vzorků ovzduší vody a půd. Cílem je, aby absolvent předmětu byl schopen volit vhodnou analytickou metodu přiměřenou studovanému problému a dostupnému laboratornímu vybavení.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fähnrich Jan Mgr. CSc. (19.11.2012)

Studenti budou umět:

Zvolit analytickou metodu pro stanovení některých analytů ve vybraných environmentálních matricích, která bude splňovat požadavky plynoucí z cílů analýzy.

Literatura -
Poslední úprava: Fähnrich Jan Mgr. CSc. (19.11.2012)

Z: Popl M., Fähnrich J., Analytická chemie životního prostředí, Vydavatelství VŠCHT, Praha 1999, 80-7080-336-3

Studijní opory -
Poslední úprava: Fähnrich Jan Mgr. CSc. (27.08.2013)

Comprehensive Analytical Chemistry

Copyright © 2013 Elsevier B.V.

Volume 32, Pages 1-842 (1999)

Environmental Analytical Chemistry

Edited by D. Pérez-Bendito and S. Rubio

ISBN: 978-0-444-82205-5

http://www.sciencedirect.com/science/handbooks/0166526X/32

Encyclopedia of Analytical Chemistry

Copyright © 1999-2013 by John Wiley and Sons, Inc.

Environment: Water and Waste

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470027318/toc

Sylabus -
Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)

1. Škodliviny v ovzduší, emise, imise, imisní limity, metody pro odběr vzorku ovzduší

2. Vnější atmosféra: oxid siřičitý, oxid sírový, sulfan, oxidy dusíku

3. Vnější atmosféra: amoniak, oxid uhelnatý, ozon

4. Zakoncentrování na tuhém sorbentu při analýze ovzduší

5. Těkavé uhlovodíky a polycyklické aromatické uhlovodíky v ovzduší

6. Pracovní ovzduší a měření emisí - formaldehyd, fenol

7. Škodliviny ve vodách: základní charakteristiky vod (pH, CHSK, BSK)

8. Těkavé organické kontaminanty ve vodách, metody head-space analýzy

9. Metody extrakce plynem se zakoncentrováním na tuhém sorbentu, mikroextrakce

10. Netěkavé kontaminanty ve vodách, extrakce, odpařování rozpouštědla z extraktu

11. Anorganické kontaminanty (těžké kovy, dusičnany, fosforečnany)

12. Škodliviny v půdě: odběr vzorku půdy, izolace anorganických a organických kontaminantů

13. Pesticidy v půdách, biokoncentrace persistentních organických polutantů

14. Polychlorované dibenzofurany a dibenzodioxiny

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fähnrich Jan Mgr. CSc. (02.07.2013)

Analytická chemie

Separační metody

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha