PředmětyPředměty(verze: 878)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Techniky měření a interpretace IČ a Ramanových spekter - N402030A
Anglický název: Techniques of Measurement and Interpretation of IR and Raman Spectra
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/anl/matejka/index.html#techniky
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Prokopec Vadim Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.04.2015)
Předmět seznamuje s principy, technikami měření a interpretací dat ve vibrační spektroskopii. Důraz je kladen na prakticky užívané, moderní metody měření a interpretace spekter včetně řady praktických ukázek.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.04.2015)

Studenti budou umět:

Popsat principy vibrační spektroskopii, instrumentaci používanou pro infračervenou a Ramanovu spektroskopii a mikrospektroskopii a využití těchto technik při analýze různé formy vzorků (plynná, kapalná a pevná fáze) s ohledem na kvantitativní i strukturní analýzu.

Interpretovat infračervená a Ramanova spektra běžných organických látek.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.04.2015)

Z:George Socrates: Infrared and Raman Characteristic Group Frequencies: Tables and Charts, 3rd Edition, Wiley 2004, ISBN: 978-0-470-09307-8

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.04.2015)

Spectool for Windows 2.1, A Hypermedia Book for Structure Elucidation of Organic Compounds with Spectroscopic Methods, Chemical Concepts, Weinheim 1994.

web kurzu Introduction to Vibrational Spectroscopy http://www.vscht.cz/anl/vibspec/

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.04.2015)

1. Principy infračervené spektroskopie, instrumentace

2. Klasické měřicí techniky infračervených spekter

3. Kvantitativní analýza

4. Povrchová analýza a mikroanalýza

5. Instrumentace pro reflexní techniky a infračervená mikroskopie

6. Chemometrická analýza spekter

7. Principy Ramanovy spektroskopie

8. Ramanova spektroskopie a mikroskopie v blízké infračervené oblasti

9. Ramanova spektroskopie a mikroskopie ve viditelné spektrální oblasti

10. Optimalizace experimentálních podmínek v Ramanově spektroskopii

11. Kvantitativní analýza v Ramanově spektroskopii

12. Interpretace infračervených spekter

13. Interpretace Ramanových spekter

14. Korelace infračervených a Ramanových spekter

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.04.2015)

žádné

 
VŠCHT Praha