PředmětyPředměty(verze: 878)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Teorie a experiment atomové spektroskopie - N402081
Anglický název: Theory and Experiment of Atomic Spectroscopy
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mestek Oto prof. Ing. CSc.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (15.09.2013)
V přednáškách se studenti seznámí s moderními metodami stopové prvkové analýzy založenými na principech atomové spektroskopie. Úvodní část přednášek je věnována teoretickým principům, stavbě atomu, energetickým přechodům v elektronovém obalu atomů a základním konstrukčním prvkům využívaných v atomové spektroskopii. Hlavní část přednášek je věnována atomové absorpční spektroskopii, která je v současné době nejrozšířenější technikou prvkové analýzy. Studenti se seznámí s používanými zdroji záření, způsoby atomizace, metodami korekce interferencí a některými speciálními přístupy k analýze (generování těkavých sloučenin, elektrolytická depozice analytu). Další blok přednášek je věnován emisní spektrální analýze, studenti se seznámí s různými způsoby buzení spekter, jako je např. buzení jiskrou, elektrickým obloukem, doutnavým výbojem, plazmatem nebo laserem. Pozornost je věnována i atomové fluorescenční spektroskopii, spektroskopii v oblasti rentgenového záření, elektronové a hmotnostní spektroskopii. V části přednášek věnovaných aplikacím se studenti seznámí s problematikou práce ve stopové laboratoři, možností používání spřažených technik pro speciační analýzu, metodami přípravy nejrůznějších typů vzorků (vody, biologické materiály, rudy a horniny) a možnostmi využití technik atomové spektroskopie pro analýzy in situ.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)

Studenti budou umět:

Student po absolvování předmětu získá teoretické znalosti o metodách prvkové analýzy využívající optickou spektrometrii (absorpční, emisní a fluorescenční), rentgenovou spektrometrii a hmotnostní spektrometrii. Seznámí se také s různými způsoby přípravy vzorků a problematikoučistoty ve stopové laboratoři.

Literatura -
Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)

Z: Cullen M.: Atomic Spectroscopy in Elemental Analysis

Z: José A.C. Broekaert: Analytical Atomic Spectrometry with Flames and Plasmas

Studijní opory -
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (03.09.2013)

http://web.vscht.cz/~koplikr/Atomov%c3%a1%20%20spektrometrie.pdf

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (08.11.2012)

Účast na zkoušce

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ402 (16.05.2012)

1. Struktura atomů, interakce elektronů a elektromagnetického záření

2. Základy optiky, konstrukce monochromátorů a polychromátorů

3. Atomová absorpční spektroskopie (AAS): zdroje a detektory záření

4. AAS: plamenová a elektrotermická atomizace

5. AAS: interference a korekce pozadí, optimalizace a zpracování signálu

6. AAS: speciální techniky: generování hydridů, stanovení rtuti

7. Atomová fluorescenční spektroskopie,

8. Plamenová emisní spektroskopie, spektrografie s buzením spekter elektrickým obloukem a jiskrou, spektroskopie s doutnavým výbojem, možnosti využití pro in situ měření

9. Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným a stejnosměrným plazmatem, LIBS

10. Hmotnostní spektrometrie spektroskopie s indukčně vázaným plazmatem

11. Rentgenová fluorescenční spektrometrie, laboratorní přístroje a přístroje pro in situ měření.

12. Elektronová spektroskopie, analýza povrchů

13. Příprava vzorků pro prvkovou stopovou analýzu, přehled možných aplikací

14. Spřažené techniky ve speciační analýze stopových prvků

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (03.09.2013)

Základní znalosti analytické chemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,4 10
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,6 18
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha