PředmětyPředměty(verze: 878)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Teorie a experiment radioanalytických metod - N402083
Anglický název: Theory and Experiment of Radioanalytical Methods
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M402008
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Fähnrich Jan Mgr. CSc.
Vaňura Petr Ing. DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: Fähnrich Jan Mgr. CSc. (19.11.2012)
Předmět je zaměřen na radioanalytické metody a jejich využití při stanovení stopových koncentrací radioaktivních a neradioaktivních prvků. Budou popsány základní jaderné reakce, vlastností ionizujícího záření, metody detekce a měření ionizujícího a neionizujícího záření. Dále se přednášky věnují jednotlivým metodám a analytickým aplikacím. Důraz je kladen na terénní měření prováděná in situ.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fähnrich Jan Mgr. CSc. (19.11.2012)

Studenti budou umět:

Volit radioanalytickou metodu přiměřenou pro studovaný problém

Chránit se při aplikaci radioanalytických metod před škodlivým vlivem radioaktivního záření v souladu s platnou legislativou

Literatura -
Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)

Z: Khan B., Radioanalytical chemistry, Springer, 2007, 978-0378-34122-4

Z: Majer V. a kol., Základy jaderné chemie, SNTL/Alfa, 1981.

Z: Majer V. a kol.: Základy užité jaderné chemie, SNTL/Alfa, 1985.

D: Navrátil O., Hála J., Kopunec R., Macášek F., Mikulaj V., Lešetický L., Nuclear Chemistry, Academia Praha, 1992.

D: Tölgyessy J., Varga Š., Nucleárna analytická chémia

D: Tölgyessy J., Varga Š., Kriváň V., Nuclear Analytical Chemistry I - V, University Park Press, London 1971.

D: Tykva R., Sabol J., Stanovení nízké aktivity radionuklidů, ČVUT, FJFI, 1991.

D: Tölgyessy J., Kyrš M.: Radioanalytical chemistry I, Ellis Horwood Limited,1989.

Studijní opory -
Poslední úprava: VED402 (08.08.2013)

Encyclopedia of Analytical Chemistry

Copyright © 1999-2013 by John Wiley and Sons, Inc.

Radiochemical Methods

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470027318/toc

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: TAJ402 (16.05.2012)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Sylabus -
Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)

1. Úvod do radioanalytických metod, aplikace radioaktivního záření v různých vědních odvětvích.

2. Zásady práce s radioaktivními látkami v analytické chemii. Legislativní zázemí.

3. Charakteristika, symbolika atomového jádra. Izotopy, izobary, izotony, izoméry. Vlastnosti alfa, beta, gama a X záření.

4. Typy jaderných reakcí. Mononukleární a binukleární reakce. NZ diagram. Kinetika radioaktivního rozpadu, zákon rozpadu, soustava radionuklidů v genetické souvislosti.

5. Interakce jaderného záření s hmotou. Základní charakteristiky interakce ionizujícího záření (iontové, elektronové, elektromagnetické), zdroje ionizujícího záření.

6. Veličiny používané při popisu radioaktivity a účinků ionizujícího záření. Určení typu záření, energie, poločasu rozpadu. Příklady.

7. Detekce jaderného záření. Ionizační radiometrické metody. Scintilační metody. Gama spektrometrie. Kapalinová scintilační spektrometrie. Polovodičové detektory. Fotografické metody.

8. Požadavky kladené při výběru vhodného detektoru ionizujícího záření. Chyby měření detekce ionizujícího záření. Metody detekce neionizujícího záření.

9. Indikátorové a interakční radioanalytické metody.

10. Terénní radioanalytická měření in situ. Vliv radioaktivního pozadí, geometrie měření a vlastností prostředí. Environmentální aplikace a využití v geologii.

11. Zřeďovací izotopová analýza, substechiometrická metoda a jejich varianty. Radiometrická titrace a její varianty. Metody uvolňování radioaktivních látek.

12. Aktivační analýza, princip. Zdroje aktivačních částic. Separační metody v aktivační analýze. Aplikace.

13. Metody založené na neaktivační interakci jaderného záření.

14. Přehled ostatních metod založených na využití radionuklidů a ionizujícího záření v analytické chemii (radioimunoanalýza, stanovení základních požadavků při kontrole radioframaceutických preparátů, analýza environmentálních vzorků).

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: TAJ402 (16.05.2012)

Fyzika

Analytická chemie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fähnrich Jan Mgr. CSc. (02.07.2013)

Analytická chemie

Fyzika

Předmět neobsahuje laboratoře a je určen pro magisterské studenty jiných studijních oborů než Analytická chemie a jakostní inženýrství (ACHJO). Studenti oboru ACHJO si zapisují výhradně předmět s laboratořemi, tedy N402021 - Radioanalytické metody.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha