PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Teoretické základy chemie - N402087
Anglický název: Theoretical Fundamentals of Chemistry
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Je záměnnost pro: B403007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět poskytuje základní teoretický náhled na šíři chemie jako přírodovědné a technické discipliny. Důraz je kladen na základní chemické principy, logické vazby a souvislosti. Při výkladu se vychází ze základních kapitol fyzikální chemie a poukazuje se na dopad fyzikálně chemických zákonitostí v anorganické, organické i analytické chemie stejně jako v biochemii.
Poslední úprava: Matějka Pavel (07.12.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Uvést do souvislosti molekulární a makroskopické charakteristiky tuhých, kapalných a plynných látek a popsat fázové rovnováhy v jednosložkových a dvousložkových soustavách.

Vysvětlit základní termochemické pojmy, podmínky pro samovolný průběh chemických reakcí, pojmy chemické kinetiky a chemických rovnováh.

Popsat základní pojmy z elektrochemie a optické spektroskopii.

Řešit základní chemické a fyzikálně chemické výpočty.

Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)
Literatura -

Z:Rudolf Polák, Rudolf Zahradník: Obecná chemie, Academia 2000.

Z:P.Matějka, J. Sedláček, D. Havlíček: Příklady z obecné chemie (skripta), Universita Karlova (Karolinum) Praha, první vydání, ISBN 80-246-0013-7 (I. vydání 1994, II. vydání 1999, III. doplněné vydání 2009).

D:Jiří Vacík: Obecná chemie, SPN 1986

D:P.W.Atkins: General Chemistry, Oxford University Press 1996

Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)
Studijní opory -

podklady k přednáškám - http://www.vscht.cz/anl/uvod_do_chemie/

Poslední úprava: Matějka Pavel (31.08.2013)
Sylabus -

1. Chemická terminologie, chemické discipliny

2. Stavba hmoty - atomy a molekuly

3. Stavba hmoty - nadmolekulární uspořádání

4. Stavy hmoty - pevné látky

5. Stavy hmoty - kapaliny

6. Stavy hmoty - plyny

7. Fázové přeměny, principy separace

8. Chemické reakce - chemická energetika

9. Chemické reakce - chemická kinetika

10. Chemické reakce - chemická rovnováha

11. Chemické reakce v roztocích

12. Základní pojmy - elektrochemie

13. Základní pojmy - spektroskopie

14. Základní pojmy - kvantová chemie

Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Matějka Pavel (31.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Průběžné a zápočtové testy 45
Ústní zkouška 45

 
VŠCHT Praha